icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde
  

Endring av R-286 detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - Høring

Det varsles om endring av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbo. Forslagsstiller er Statens vegvesen. 

Frist for innsendelse av merknader er 04.02.2021.

Statens vegvesen har nå påbegynt arbeidet med detaljprosjektering av detaljregulering for E18 Retvet- Vinterbro. I forbindelse med dette arbeidet ønsker Statens vegvesen å foreta mindre justeringer av gjeldende plan.

Søknaden handler om ny grøfting på gnr/bnr 100/1 og justering av inneklemt landbruksjord til annen veggrunn på gnr/bnr 62/4, samt flytting av driftsveg på samme eiendom, justeringen er innenfor hovedrammene i dagens plan. Søknaden innebærer en utvidelse av planområde på 1,26 daa for å få plass til midlertidig anleggsområde på Riis. Deler av omsøkt endring innbefatter også en endring av R- 319 detaljreguleringsplan gang og sykkelvei fra Esso til Holstad 04.09.2019.

Merkander til endringen:

Statens vegvesen ber de som har merknader til endringsforslaget om å sende de innen 04.02.21. Merknader sendes til: Statens vegvesen/ Tone M Sørensen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merk brev med detaljregulering for E18 Retvet- Vinterbro, Ås kommune.

Vedlegg:

- Redegjørelse
- Tegningshefte
- Kart gnr. 62 bnr. 4
- Kart gnr. 101 bnr. 1