icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata   ›   Gebyrer byggesak
  

Byggesaksgebyrer for 2020

Ås kommune


GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 33-1 FOR ÅR 2020
Vedtatt av Ås kommunestyre 11.12.19.

Last ned utskriftsvennlig versjon her (DOC) (PDF)

 

GENERELT

 

Dette regulativet er vedtatt med hjemmel i § 33-1 i plan og bygningsloven og gebyrforskrift av 23.02.12. Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 1. januar 2020

Av byggesaksgebyrene utgjør ca.10 % av satsene utgifter til tilsyn.

Areal som nyttes i regulativet er bruksareal (BRA) og beregnes i henhold til Norsk Standard 3940, med unntak for tiltak som ikke har bebygd areal, der nyttes bebygd areal (BYA).

 

Betalingsbetingelser:

  1. Betaling kreves når vedtaket er fattet og forfaller til betaling umiddelbart.

Eksempelvis: Når rammetillatelse er gitt, når tillatelse til tiltak er gitt, når tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom er gitt, når avslag på søknad foreligger.

 

  1. Ved avslag kreves 70 % av fullt gebyr.

 

  1. Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig. Øvre beløpsgrense for gebyr er kr. 1.600.000 per tiltak.

 

BYGGESAKER

 

1

Tiltak som behandles etter søknad i h.h.t. plan- og bygningslovens § § 20-1, 20-3.

 

1.1 Bolig – / fritidseiendom

            1.1.1   Enebolig

26 750

            1.1.2   Enebolig med sekundærleilighet.

33 440

            1.1.3   Tomannsboliger

40 127

            1.1.4   Andre boligbygg, per boenhet utover 1.1.3.

 

                                                                                   3 - 30 boenheter

10 250

                                                                                   31 - 50 boenheter

5 250

                                                                                   Utover 50 boenheter

1 250

 

 

            1.1.5   Oppdeling av bolig og etablering av sek.leilighet

13 400

            1.1.6   Garasjer /uthus, tilbygg, påbygg, under-, ombygging:

                                                                                               Inntil 15 m2

4 766

                                                                                               16 – 30 m2

5 532

                                                                                               31 – 50 m2

8 065

                                                                                               51 – 70 m2

11 061

                                                                                               71 – 100 m2

13 480

                                                                                               Over 100 m2

18 434

            1.1.7   Andre tiltak på bolig- og fritidseiendom (som ikke går                                     under 1.8)

8 584

1.2 Bygninger til andre formål enn bolig, - gjelder nybygg, til-, på-, under- og ombygging.

            1.2.1   0 – 150 m2

35 000

            1.2.2   151 – 300 m2

57 000

            1.2.3   301 – 600 m2

81 000

            1.2.4   501 – 1000 m2

95 000

            1.2.5 Til-, på-, under- og ombygging:

 

                                                                                               Inntil 50 m2

19 000

                                                                                               51 – 150 m2

28 500

                                                                                               151 – 300 m2

47 500

                                                                                               301 – 1000 m2

57 000

 

            Tillegg per m2 for areal over 1000 m2:

                                                                                   1001 – 10 000 m2

38

                                                                                   10 001 – 20 000 m2

19

                                                                                   Over 20 001 m2

9

 

            1.2.6   Enkle uisolerte næringsbygg

20 000

                                               Tillegg per m2 for areal over 100 m2

20

 

 

1.3 Tekniske installasjoner, nybygg, endring og reparasjon

            1.3.1   VVS-tiltak, heis, antenner, master, skorsteiner,                                    brannmurer, andre mindre tiltak

6 296

 

 

1.4 Veianlegg og røranlegg i grunnen

            1.4.1   Ny /endret avkjørsel (ikke knyttet til byggesak)

3 435

            1.4.2   Mindre anlegg

5 382

            1.4.3   Større anlegg

9 295

 

 

1.5 Riving

            1.5.1   Riving < 100 m2

3 914

            1.5.2   Riving > 100 m2

7 828

Når riving søkes og gjennomføres samtidig med oppføring av nytt bygg på samme eiendom betales halvt gebyr for riving.

 

 

1.6 Bruksendring

            1.6.1   Søknad som behandles etter pbl. §§ 20-1, 20-3.            

                       Ved bygningsmessige tiltak kommer tillegg i h.h.t. regulativets 1.1 og 1.2

6 901

            1.6.2   Søknad som behandles etter pbl. §§ 20-1, 20-4, jf. sak § 3-1      c)                                   (tilleggsdel til hoveddel)

                       Ved bygningsmessige tiltak kommer tillegg i h.h.t. regulativets 1.1 og 1.2

4 893

 

 

1.7 Skilt- og reklameinnretninger

            1.7.1   Enkeltskilt, per virksomhet og søknad

3 444

            1.7.2   Skiltplan (for bygg)

7 426

 

 

 

1.8 Andre tiltak, diverse

            1.8.1   Fasadeendring, støttemur, gjerde, levegg, støyskjerm, svømmebasseng,                         brønn, dam, o.l.

4 574

            1.8.2   Terrenginngrep, brygger, moloer, naust, o.l.

6 888

            1.8.3   Massedeponi                       Inntil 10 000 m3

11 409

                                                           For hver overskytende                                                                  1 000 m3 over 10 000 m3;

587

1.8.4   Midlertidig brukstillatelse

1 468

1.8.5   Lokal godkjenning av foretak etter SAK § 11-4, 6.ledd

2 250

1.8.6   Fravik fra krav i byggeteknisk forskrift (TEK), jf. pbl. §             31-2, 4.ledd.

3 450

 

 

1.9 Endringer

            1.9.1.  Reviderte tegninger, - fast pris. Gjelder ikke småhus og fritidsboliger.

2 446

            1.9.2   Endring av tidligere innvilget tillatelse; 25 % av opprinnelig gebyr, minimum kr. 2 446.

 

 

1.10 Igangsettingstillatelse

            1.10.1 Gebyr for hver igangsettingstillatelse (totrinns-søknad)

2 936

 

 

1.11 Gebyr ved mangelfull søknad

Dersom søker ikke har komplettert søknad etter første brev fra bygningsmyndigheten med angitte mangler, påløper det et tilleggsgebyr på kr. 1 957 for hvert påfølgende mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.

 

 

2

Tiltak som behandles etter søknad i h.h.t. plan- og bygningslovens § 20-1, jf. § 20-4, tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. SAK §§ 3-1, 3-2.

            2.1      Mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg samt alminnelig driftsbygninger i landbruket. Nybygg, tilbygg, endring og annet.

                                                                                               Inntil 15 m2

4 766

                                                                                               16 – 30 m2

5 532

                                                                                               31 – 50 m2

8 065

                                                                                               51 – 70 m2

11 061

                                                                                               71 – 100 m2

13 480

                                                                                               Over 100 m2

18 434

                                                Tillegg per m2 for areal over 100 m2:

20

     

 

 

 

 

3

Godkjenning av selvbygger etter saksbehandlingsforskriftens § 6-8.

            3.1      Godkjenning av person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig.

4 893

     

 

4

Deling etter plan- og bygningslovens §§ 20-1, bokstav m, 20-2

            4.1      Ved søknad om fradeling av inntil to nye parseller

10 323

            4.2      Ved søknad om fradeling av flere enn to nye parseller

16 195

            4.3      Ved søknad om fradeling ved arealoverføring

5 161

            4.4      Ved søknad om deling i samsvar med godkjent reguleringsplan, inntil fem parseller

                                                          

                       Tillegg per parsell over fem

7 000

 

500

     

 

5

Ulovlig byggearbeid

            5.1      Saksbehandling som påløper i forbindelse med ulovlig arbeid og                            bruksendring og /eller arbeid som er utført i strid med tillatelser/bestemmelser/satt i gang uten tillatelse faktureres etter medgått tid; timepris kr. 1 292,-

            5.2      Overtredelsesgebyr: Det vises til plan- og bygningslovens 32-8 og til kapittel 16 i Forskrift om byggesak m/ veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr.

 

 

6

Dispensasjonssøknad i h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 19-1, 29-4, første ledd.

            6.1      Søknad som avklares uten uttalelse fra regionale myndigheter.

7 000

            6.2      Søknad som krever regionale myndigheters uttalelse.

12 000

I tilfeller hvor det er nødvendig med flere dispensasjoner for samme tiltak betales 50 % av satsen for dispensasjoner utover den første. 

     

 

 

7

Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i henhold til lov- og forskriftskrav og lignende, settes gebyr lik kostnader for slik bistand. I tillegg påløper et gebyr på kr. 3 400.