Kommunale boliger

Alle skal kunne bo godt og trygt. Kommunale utleieboliger er et tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Målgruppe

Personer som kommunen har en lovfestet plikt til å skaffe bolig eller midlertidig husvære. Vanskeligstilte som bor i kommunen, og som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Mer om kommunal bolig

Mer om kriterier for tildeling, søknadsskjema, saksbehandlingstid og klagemulighet finner du i tjenestebeskrivelser A-Å Kommunal bolig

Kontaktinformasjon

Avdeling: NAV Ås mottak
Telefon: 55 55 33 33
Epost: nav.as@nav.no
Postadresse: Postboks 144, 1431 Ås
Besøksadresse: Moerveien 2