icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Sosialtjenester   ›   Startlån
Ås rådhus

Ås rådhus

  

Orientering om Startlån 2020

Obs! På grunn av redusert bemanning ved boligkontoret, må det påregnes lang saksbehandlingstid og det er innvil videre ikke mulighet for møte med saksbehandler. 

Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til å få kjøpt nøktern, god helårsbolig. Ås kommune vil søke Husbanken om ny lånekvote for 2020. Vi forventer svar i april 2020. Søknader mottas fortløpende. 

 

Hvordan søke?

Det søkes elektronisk på Husbanken.no, hvor du også finner ytterligere opplysninger om startlån. Servicetorget vil også kunne være behjelpelig med veiledning og eventuell utfylling av søknaden, samt informasjon for øvrig. Telefon Servicetorget: 64 96 20 00. Postadresse: Ås kommune, p.b. 195, 1431 Ås.

Hva kan det gis startlån til og til hvem:

  • Til del- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
  • Til utbedring/tilpasning av nåværende bolig
  • Til refinansiering, så du kan bli boende i nåværende bolig
  • Til delfinansiering ved bygging av ny bolig

Startlån er behovsprøvd. Før du søker om startlån må du ha søkt om lån i privat bank. Dette må dokumenteres skriftlig og vedlegges søknaden. Lånetilsagn som gis fra privat bank skal nyttes i sin helhet før startlån er aktuelt.

Målgruppe

  • Barnefamilier

  • Enslig forsørgere

  • Funksjonshemmede

  • Flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

  • Økonomisk vanskeligstilte husstander

Kriterier/vilkår

Utilfredsstillende bosituasjon. Du må i søknaden kunne dokumentere faste inntekter og utgifter og du må være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet.

Lånekostnader
Lånet følger husbankens rentevilkår med tillegg av 0.25%. For å fange opp effekten av eventuelle fremtidige renteøkninger, legges til grunn Husbankens kalkulasjonsrente på 6,25 % ved beregning av månedlige lånekostnader.

Saksbehandlingstid:
Du vil få svar senest fire uker etter mottatt søknad.

Klage:
Avslag på søknad om startlån kan påklages til Formannskapet senest tre uker fra du mottok vedtaket. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Servicetorget.

Kontaktperson:
Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte ansvarlig saksbehandler for startlån
Torunn Franang på e-post: torunn.franang@as.kommune.no, eventuelt oppgi telefonnummer, så vil hun ringe deg tilbake.

Aktuell informasjon:
Link til Ås kommunes retningslinjer

Søknad og informasjon fra husbanken