icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem
Logo alarmtelefon for barn og unge
Logo alarmtelefon for barn og unge
  

Åpning av alarmtelefon for utsatte barn og unge

Nå er det åpnet en alarmtelefon for å sikre riktig og tidlig hjelp. Telefonen har nummer 116 111

Barn som utsettes for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt kan ha behov for hjelp når som helst.

Utsatte barn og unge er telefonens viktigste målgruppe. Voksne eller venner som er bekymret for enkeltbarn kan også ta kontakt. Å ringe Alarmtelefonen 116 111 er gratis. Telefonen er åpen mellom kl. 15.00-08.00 på hverdager. Den er ellers døgnåpen hele året – i helger og på hellig- og fridager.

Alarmtelefonen skal være en del av landets barnevern, og eksisterende akuttberedskapsordninger skal brukes i den grad det er mulig. Telefonen er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2008-2011). Den er et toårig pilotprosjekt fra oppstartidspunktet.

Mer om opplysningsplikten til barnevernet

Fakta:

  • Telefonnummeret 116 111 er et internasjonalt nummer og brukt i andre land.
  • Alarmtelefonen er administrativt knyttet til Kristiansand kommune ved kommunens interkommunale barnevernvakt. Fysisk ligger telefonen i kommunens tinghus.
  • Alarmtelefonen kan også kontaktes per e-post. Den kalles derfor også Alarmsentralen.
  • Når barnevernvaktene er åpne, settes telefoner automatisk over til dem.
  • Telefoner fra områder uten barnevernvakt svarer alarmtelefonen på. Det samme gjelder henvendelser utenfor barnevernvaktenes varierende åpningstider.
  • Henvendelsene kategoriseres etter alvorlighetsgrad. Saker som er akutte, vil straks bli videreformidlet til lokal akuttberedskap. Dette gjelder også akutte faresituasjoner som ikke er barnevernets ansvar. Andre saker videresendes til lokalt barnevern – i ”semi-akutte” saker vil Alarmsentralen også ta kontakt per telefon snarest mulig. De som ringer eller sender e-post om andre typer problemer enn de Alarmsentralen er opprettet for, vil få råd om hvem de kan kontakte.
  • Alarmsentralens/alarmsentralens nettside er www.116111.no