Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Pentagon med mer.

Ås kommunestyre har i møte 28.03.2012, sak 11/12, vedtatt overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 60 dekar og består av studentbyen Pentagon, 3 boliger, grøntområder og parkeringsplasser. Området ligger ca. 1,5 kilometer vest for Ås stasjon.

 

Planen legger til rette for ca. 550 nye studenthybler, i eksisterende og utvidet område vestover, med ny atkomst i nord. Reguleringsbestemmelsene for boligeiendommene i planområdet er også blitt oppgradert.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Klagen sendes til: Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS.

 

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

 

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

 

Bygnings- og reguleringssjefen i Ås
 

Vedlegg:
 
- Utskrift av møtebok
- Saksframstilling
- Reguleringsplan 
- Reguleringsbestemmelser
- Beskrivelse av planforslaget