Ås rådhus
Ås rådhus
  

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51.

Ås kommunestyre har i møte 09.11.2013, K-sak 66/13, vedtatt overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 18 dekar, og består av eiendommene gnr. 54, bnr. 63, 340, 342, 343 og 349. Området ligger ca. en km sør for Ås sentrum.

 

Planen legger til rette for ca. 38 boenheter med atkomst fra Hogstvetveien. Reguleringsbestemmelsene for boligeiendommene i planområdet er også blitt oppgradert.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes til Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås.

Klagefristen er 3 – tre – uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens 28 og 29, og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Vedlegg:

  1. Saksprotokoll
  2. Saksframlegg
  3. Reguleringsplan
  4. Reguleringsbestemmelser