icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressbilde_SMÅHUSPLAN
  

Ås kommune varsler om oppstart av arbeid med en ny reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i kommunen.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune.

Bakgrunnen for planarbeidet

Det er mange eldre reguleringsplaner i Ås. I en del eldre planer er hele eller deler av bestemmelsene erstattet av kommuneplanens generelle bestemmelser. Det gjør at det finnes to sett med bestemmelser for en boligeiendom. Dette er uoversiktlig og uheldig for både eiere, tiltakshavere og for kommunens saksbehandlere. Det er i tillegg enkelte planer som har betydelig lavere utnyttelsesgrad enn i kommuneplanens bestemmelser. Dette kan føre til forskjellsbehandling av sammenlignbare boligområder. 

Hovedmålsettingen med planen er å ivareta de bokvaliteter som frittliggende småhusområder har i dag. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for noe utvikling der forholdene ligger til rette for det. Den nye reguleringsplanen skal også gjøre det enklere for kommunens innbyggere, tiltakshavere og kommunens saksbehandlere å vite hvilke planbestemmelser som gjelder for den enkelte eiendom.

Planen vil erstatte eldre reguleringsplaner og bestemmelser for eneboliger og tomannsboliger slik at det blir én gjeldende plan per boligeiendom. Det vil samtidig vurderes egne delområder med bestemmelser for å ta vare på enkelte områders særpreg.

Prosessen videre

Det er kun varslet oppstart av planarbeid, således er det enda ikke utarbeidet et planforslag. Når fristen for merknader til varsel om oppstart av planarbeidet har gått ut vil kommunen utarbeide et forslag til reguleringsplan for frittliggende småhusområder i Ås kommune. Forslaget vil etter politisk vedtak bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Da vil alle berørte få anledning til å komme med merknader til forslaget.

Hvilke eiendommer omfattes av planarbeidet?

Med frittliggende småhusbebyggelse menes i denne planen eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og tomannsboliger i arealer allerede regulert til boligformål i eldre planer. Det vil si at annen type boligbebyggelse ikke inngår i planen, samt annet arealformål som for eksempel veier og grønnstruktur. Enkelte uregulerte og bebygde småhusområder, som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål, tas også med i planarbeidet.

Dette kartet viser småhusområder i gult som er foreslått tatt med i områdereguleringen. For detaljert kart, trykk på denne linken: https://aaskommune.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=42563ba7cb994ddc99d85a4d3de96dd8

Behov for konsekvensutredning

Områdereguleringen er i tråd med overordnede planer. Den er vurdert til ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Spørsmål og informasjon

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:

Ås kommune
Enhet for plan, miljø og næring
PB. 195, 1431 Ås

post@as.kommune.no
Telefon: 64 96 20 00
 


Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her