Illustrasjonsbilde NHOs Kommune-NM
Illustrasjonsbilde NHOs Kommune-NM
  

Ås på 9. plass i Kommune-NM 2015

Kommunen vår kommer høyt på NHOs årlige rangering, er tredje best i fylket og best i Follo.

Bare Bærum (2. plass på landsbasis) og Asker (4. plass på landsbasis) har høyere score i Akershus.

NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Kommune-NM 2015 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2014.

Totalresultatet viser at Ås scorer spesielt godt på områdene "Næringsliv" og "Kommunal økonomi".

Rapporten sier følgende om hva som måles på disse to områdene:

• Næringsliv: Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres gjennom indikatorer for verdiskaping, nyetableringer og sysselsetting. Sterk privat kjøpekraft er også en positiv drivkraft for næringslivet.

• Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling.

Ønsker du å lese mer om hva som måles, finner du hovedrapporten på NHOs hjemmeside