icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
Illustrasjon fra DARK arkitekter som viser området fra lufta

R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del - Offentlig ettersyn

Hensikten med planforslaget er å muliggjøre utbygging av en av Ås sentrums mest sentrale tomter. Frist for innspill er 23. september 2021.

Publisert: 09. juli 2021
Perspektiv_02_Jernbanetorget

R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde – Endring av plan – Offentlig ettersyn

Kommunen har utarbeidet forslag til endring av områdeplan for Ås sentralområde.

Publisert: 17. juni 2021
Ingress slettes

Varsel om oppstart av R-322 Detaljregulering for Dyster Eldor barnehage

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering for Dyster Eldor barnehage.

Publisert: 04. juni 2021
Ingress

Varsel om oppstart av R-335 Detaljregulering for Moerveien 7-9 (felt BS6)

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Moerveien 7 og 9 (BS6). Planen fremmes av Lund+Slaatto Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Moerveien Uvikling AS.

Planavgrensning

Varsel om oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Nygård næringspark

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for endring av reguleringsplan for Nygård næringspark i Ås kommune. 

Publisert: 01. juni 2021
Ingressbilde

Endring av R-286 detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 05.05.2021, K-sak 22/21, vedtok endring av overnevnte reguleringsplan slik vedlagte utskrift av møtebok viser. 

Publisert: 27. mai 2021
Illustrasjonsbilde NV2433

R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 05.05.2021, K-sak 23/21, vedtok ovennevnte reguleringsplan slik vedlagte utskrift av møtebok viser.

Publisert: 21. mai 2021
askehaug gård avgrensning

Varsel om oppstart av detaljregulering for Askehaug gård

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for del av Askehaug gård i Ås kommune (B14). 

Publisert: 19. mai 2021
langbakken

R-333 Detaljregulering for Langbakken Nord (B1) - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet ovennevnte planforslag i møte 03.03.2021, HTP-sak 11/21, og fattet vedtak om å sende planen til offentlig ettersyn. 

Bilde

Offentlig ettersyn av søknad om akvakulturtillatelser for fisk i landbasert anlegg i Ås kommune

NMBU Veterinærhøgskolen søker om akvakulturtillatelser for laksefisk og andre arter enn laksefisk, modellfisk, i landbasert anlegg i Ås kommune.

Publisert: 12. april 2021