icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner
Uttdrag_kommuneplan_750x403
  

Arealplaner

En arealplan er en offentlig vedtatt plan som gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

En arealplan består av:

  • Et plankart med symboler og farger som viser hvor boliger, veier, forretninger, idrettsanlegg osv. skal ligge.
  • Planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruken, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering osv.
  • En planbeskrivelse som forklarer formålet med planen, hovedinnhold og virkninger.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Det vil si at den må følges.

Det finnes ulike typer arealplaner, og flere kan gjelde for din eiendom. Hvis du skal bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil arealplanen(e) gi deg svar på hva som tillates og ikke.

 

Typer arealplaner i Ås kommune:

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdelt (teksthefte) og enn arealdel. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettlig bindene for alle arbeig og tiltak som omfattes av loven.

Mer om Kommuneplanen

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan for et nærmere avgrenset område. En reguleringsplan er også i mange tilfeller et nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Det kan utformes to typer reguleringsplaner:

  • Områderegulering: En type regulering som brukes av kommunen der det er krav om en slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner det formålstjenlig å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringsplaner utarbeides normalt av kommunen.
  • Detaljregulering: En type arealplan som brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Forslag til detaljregulering skal i utgangspunktet være i tråd med kommuneplanens arealdel og eventuell områderegulering.

Mer om reguleringsplaner