Ingressvbilde
  

Begrenset høring - R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61 med utvidet planområde

Forslag til detaljregulering for Brekkeveien 61 med utvidet planområde sendes på ny begrenset høring.

Frist for å komme med merknader er: 11.12.2020

Bakgrunn:

Forslag til detaljregulering for Brekkeveien 61 ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) den 22.04.2020, sak 24/20. I behandling av planforslaget vedtok HTP at det skal kreves opparbeidet nytt sammenhengende fortau fra byggeområdet til krysset Brekkeveien og Bjørkeveien. Planforslaget med sammenhengende fortau var på høring i perioden 15.05.– 01.07.2020.

Kommunen er imidlertid gjort oppmerksom på at planforslaget ikke har satt av tilstrekkelig areal for grøft på hver side av veianlegget. Det betyr i praksis at kommunen ikke vil ha tilstrekkelig areal for å dytte unna snø ved måking av veien og fortauet. Kommunen ser seg derfor nødt til å utvide planområdet langs deler av Brekkeveien. Utvidelsen innebærer at det settes av areal for grøft på hver side av veianlegget på plankartet, regulert som «Annen veggrunn – grøntareal». For enkelte eiendommer medfører endringen økt arealbehov på privat grunn.

Det justerte forslaget sendes på høring til de som berøres direkte av endringene. Det er vedlagt temakart som viser arealbehovet.

Merknad til utvidelsen

Grunneiere som blir berørt av utvidelsen er varslet direkte med brev. Merknader til utvidelsen kan sendes til Ås kommune ved post@as.kommune.no innen 11.12.2020, eller med brev til Ås kommune v/ Enhet for Plan, miljø og næring, Postboks 195 1431 Ås. Merknadene merkes med «14/03619 Merknad til begrenset høring av planforslag for Brekkeveien 61».

Øvrige dokumenter i planforslaget kan sees her:
https://www.as.kommune.no/r-293-detaljregulering-for-brekkeveien-61-med-utvidet-planomraade-offentlig-ettersyn.6311356-352316.html

 

Videre saksgang:

Etter varsel om utvidet plangrense, følger 4 uker frist til å komme med merknader og innspill til utvidet planområde. Merknadene vurderes i videre planarbeid og vil bli kommentert i forbindelse med politisk sluttbehandling av planforslaget.

Vedlegg:

  1. R-293 Plankart, revidert 16.10.2020.pdf
  2. Reguleringsbestemmelser, datert 16.10.2020
  3. Brekkeveien 61 - areal eiendom 44_19
  4. Brekkeveien 61 - areal eiendom 52_1
  5. Brekkeveien 61 - areal eiendom 52-2
  6. Brekkeveien 61 - areal eiendom 53_4