Husbanken logo stor canvas
  

Bostøtte fra Husbanken

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Kontaktinformasjon

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Servicetorget tar i mot søknaden og videresender den til Husbanken, og har den løpende kontakten med søkerne.

Kontaktinformasjon for servicetorget i Ås kommune

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Du søker om bostøtte på Husbankens nettsider.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld fra om endringer her.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.

Klage på vedtak om bostøtte.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte hos Husbanken.

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Housing allowance - information in English

Housing allowance is intended to help people and households with low incomes and high accommodation expenses. You can check whether you qualify for housing allowance, and read more about Norwegian Housing policy and the role of The Norwegian State Housing Banks role at https://husbanken.no/english/