Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Budsjett og handlingsplan for perioden 2013-2016

Rådmannen la onsdag frem budsjett og handlingsprogram for 2013-2016. 2013 budsjettet viser et netto driftsresultat på 1,1 %.
Dette er en svak økning fra budsjett 2012 og skyldes en kombinasjon av høyere vekst i frie inntekter og en moderat kostnadsvekst. Økt etterspørsel etter kommunale tjenester er ivaretatt uten tilsvarende kostnadsvekst. Dette har gitt et bedre økonomisk resultat, men vil også utfordre både interne støttetjenester og tjenestesteder.

Ås kommune står ovenfor høy befolkningsvekst og behov for utvidelse av tjenester i årene framover. Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, god utnyttelse av teknologi samt at veksten i tjenestebehov møtes uten tilsvarende kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med sikte på å øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes.

Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og gjeldende handlingsprogram er følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene:
Helse og sosial
Helse og omsorgstjenesteloven (Samhandlingsreformen)
·         Planlegge, og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til nye omsorgsoppgaver. Handlingsplanen har videreføring av satsningen på en folkehelse profil.
·         Effektiv implementering av Samhandlingsreformen og videre styrking av helse og sosial for å kunne møte kommunen sine forpliktelser i forhold til veksten av eldre innbyggere/ brukere med sammensatte behov.
·         Sluttføre en omorganisering i helse og sosial påbegynt i 2012

Oppvekst og kultur
Skole
·         Det ble i 2012 utarbeidet og vedtatt en skolebruksplan. I planperioden vil det være nødvending med større utvidelser av skolekapasiteten ved flere av skolene. Første stor prosjekt vil være en utvidelse og rehabilitering av Solberg skole.
·         Det satses på økt kompetanse blant lærerne i kommune.
Barnehage
·         Det vil være behov for utbygging av barnehagekapasiteten i planperioden med en stor ny barnehage.  I tillegg vil utbygging i 2013 skje ved å utvide kapasiteten i Solbergtunet barnehage.
·          Ås kommune har vedtatt at ikke-kommunale barnehager skal ha 100 % av det tilsvarende kommunale barnehager mottar i offentlig tilskudd. Staten refunderer bare 94% i 2013. Ordningen videreføres med 100% refusjon til de private barnehagene.  
Kultur
·         Kulturhuset ble gjenåpnet i 2012. Arbeide med å utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås er i full gang. Dette vil være viktig bidrag for å skape et mer aktivt sentrum.

Tekniske tjenester
·         Rådmannen mener det er behov for en satsing på nye investeringer og større renovering av bygg. Dette for å sikre verdien i bygningsmassen, samt legge til rette for økt effektivisering av tjenesteproduksjonen.
·         I tillegg en styrking av regulering/byggesak.

Plan- og utviklingsavdelingen
·         Utarbeide områderegulering for Ås sentrum og gjennom denne prosessen forankre en visjon og strategi som sikrer god og målrettet stedsutvikling.
·         Bidra aktivt i næringsutvikling med særlig fokus på utviklingsprosjekter knyttet til Campus Ås.

Sentraladministrasjonen
·         Rådmannen har lagt inn en styrking av administrative stillinger for å imøtekomme forventinger om bistand fra tjenestestedene. Bemanningen der har stått stille i mange år og effektiviseringen har nådd en smertegrense.

Investeringer
Rådmannen vil foreslå en investeringsramme for 2013 på 92 mill. kr. Videre ut over i planperioden vil det være behov for større investerings prosjekter knytte til utbygging i forhold til kapasiteten innenfor eldreomsorgen, skole og barnehage. De største prosjektene i 2013 vil være:
·         Bygging av Bokollektiv demente.
·         Utvidelse av Solberg skole
·         Standardheving / utbedringer av kommunale bygg ut over normalt vedlikehold. Samt ombygging av lokaler for økt effektivitet 

Innvesteringer innenfor VAR- omlegging av vannledninger og kloakksanering

Last ned utskriftsvennlig format her.