Ny jord illustrasjonsbilde
Ny jord illustrasjonsbilde
  

R-294 Detaljreguleringsplan for «Ny jord» - Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 10.06.2015, k-sak 31/15, vedtok ovennevnte reguleringsplan, se vedlagt saksutskrift med planbeskrivelse, plankart og reviderte bestemmelser.

Hensikten med planen er å sikre arealer egnet for nydyrking. Nydyrkingsområdene skal erstatte dyrka jord som beslaglegges av ny E18. Sakens øvrige dokumenter kan leses på Rådhuset i Ås, Skoleveien 1, 1430 Ås, eller leses på Statens vegvesens nettside www.vegvesen.no/Vegprosjekter. Papirutgave kan fås ved henvendelse til kommunen eller Statens vegvesen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen signeres med fullt navn og adresse. Klagen sendes Plan og utvikling, Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Klagefristen er satt til 01.09.2015. Det vises til Plan- og bygningslovens § 1-9 og til Forvaltningslovens §§ 28-33 og retningslinjene i Forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes senest tre - 3 - år etter denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan og utviklingssjefen i Ås

Vedlegg 

1. Saksutskrift

2. Planbeskrivelse

3. Plankart

4. Reviderte bestemmelser