icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Oversiktsbilde BV19
  

Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. – Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.02.2020, K-sak 3/20, behandlet klage på kommunestyrets vedtak av 23.10.2019, og fattet nytt vedtak for ovennevnte reguleringsplan slik vedlagte utskrift av møtebok viser.

Reguleringsplanen er endret som følge av vedtaket, jf. vedlagte reviderte reguleringsbestemmelser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagens sendes Ås kommune, Plan- og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøringen er publisert. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, forvaltningsloven §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel IV.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremmes senest tre – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedlegg i saken: 
1. Saksutskrift Kommunstyret 12.02.2020
2. Reguleringskart, datert 11.11.2019
3. Reguleringsbestemmelser, datert 28.02.2020

For øvrige dokumenter i saken, se kunngjøring planvedtak.