icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Bilde1
  

Endring av detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark – Utvidet høring

Login Vinterbro AS foreslår endring av R-284 Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark. Ås kommunestyre har i møte 21.10.2020 vedtatt at forslaget til endring sendes på en utvidet høring. 

Høringsdokumentene sendes til berørte parter som ikke tidligere har blitt varslet om planendringen. Det er utarbeidet en utvidet ROS-analyse i forbindelse med høringen. 

Forslag til endring

Forslagstiller ønsker å plassere et nytt bygg innenfor området BN1 i gjeldende reguleringsplan, i planområdets nordvestre hjørne. Bygget skal benyttes for oppbevaring av bensinstasjonsvarer i mindre pakninger, innenfor kategorien brannfarlige varer (tennvæske, bilpleieprodukter, spylevæske etc.). Forslagstiller ønsker å redusere risikoen for utilsiktede hendelser ved oppbevaring av slike varer med andre varetyper i hovedlageret.

Hensikten med reguleringsendringen er å justere byggelinjene, slik at nytt bygg kan plasseres med tilstrekkelig sikkerhetsavstand til eksisterende bygg.

 

Tidligere behandling av reguleringsendringen

Varsel om endring av detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark ble sendt på begrenset høring til berørte myndigheter, naboer og interessenter 19.06.2020, med frist for uttalelse 23.08.2020.

Planforslaget ble tatt opp i Ås kommunestyre i møte 21.10.2020. Kommunestyret vedtok å utsette behandlingen av planforslaget, med krav om en fullstendig (hendelsesbasert) ROS-analyse og en utvidet nabovarsling før planforslaget kan fremmes på nytt.

 

ROS-analyse

På bakgrunn av kommunestyrets utsettelsesvedtak, har forslagsstiller utarbeidet en fullstendig hendelsesbasert ROS-analyse. ROS-analysen konkluderer med at planområdet samlet sett fremstår som lite til moderat sårbart knyttet til alle farene som er vurdert, forutsatt at tiltakene som er beskrevet i analysen følges. Det er utført risikoanalyser av hendelsene skogbrann og brann/eksplosjon, med forslag til avbøtende tiltak.

Under er det listet opp de viktigste avbøtende tiltakene som bidrar til økt sikkerhet for bygget og området rundt:

  • Det monteres et automatisk slukkeanlegg i bygget, samt et brannalarmsystem med direktevarsling til 110-sentralen. Tiltakene vil vesentlig redusere risiko for spredning av brann fra bygget. Planlagt type slukkeanlegg har en pålitelighet på 95 % over anleggets levetid (dvs. sannsynlighet for at anlegget utløser og slokker et branntilløp).
  • Bygget etableres ca. 350 meter fra nærmeste boligbebyggelse, og konsekvens for tredjeperson er vurdert som liten.
  • Bygget etableres ca. 35 meter fra skogkanten. Branningeniør i prosjektet har gjort beregninger som viser at det ikke er risiko for at en skogbrann skal ramme bygget.
  • Bygget plasseres 25 meter fra annen bebyggelse. Dette er et sikkerhetsfremmende tiltak for arealene rundt. Lagring av brannfarlige varer i et eget bygg reduserer risikoen for utilsiktede hendelser

 

Utvidet høring

Forslag til oppdaterte plandokumenter blir med dette sendt til berørte parter som ikke tidligere har fått tilsendt høringsdokumentene.

Frist for å uttale seg er fredag 27. november 2020, kl.12:00.

 

Uttalelser sendes skriftlig til:
Norconsult AS v/ Morten Lippestad
Postboks 626
1303 Sandvika 

Eller per e-post til
Morten.Lippestad@norconsult.com

Med kopi til:
Ås kommune
Postboks 195
1431 Ås

Eller per e-post til
post@as.kommune.no

 

Vedlegg

  1. ROS-analyse
  2. Planbeskrivelse
  3. Plankart
  4. Planbestemmelser
  5. Referat fra møte med Follo brannvesen
  6. Saksutskrift kommunestyret

Bilde2.jpg
Foreslått plassering av nytt bygg, med avstander til nærmeste bebyggelse og skogkanten.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her