icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Folkehelse
  

Folkehelse

Folkehelseoversikt

Folkehelseoversikten er et viktig styringsdokument i kommunens arbeid med folkehelse.

Her finner du Folkehelseoversikten.

Folkehelsekoordinator

Enhet: plan, miljø og næring
Kontaktinfo: Bente Sperlin
post@as.kommune.no

Folkehelsekoordinator funksjonen skal bidra til at kommunen ivaretar folkehelsearbeidet i kommunen jamfør folkehelseloven.

Folkehelsekoordinator tar gjerne imot innspill i forhold til kommunenes folkehelsearbeid.

Om folkehelse

I folkehelseloven §3 defineres følgende:

Folkehelse, som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning..

«Folkehelsearbeid, som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skad eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.»

§4 i folkehelseloven beskriver kommunen sitt ansvar.

«Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltakelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.»

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har kontor på rådhuset sammen med rådmannens ledergruppe og er underlagt rådmannen.

Kommuneoverlegens oppgaver er blant annet: Miljørettet helsevern, smittevern, medisinskfaglig rådgiver for kommunens helsetjenester og helse-/sosialberedskapsarbeid, oppfølging av fast-legeordningen/allmennlegetjenesten og legevakttjenesten i kommunen.
 
I tillegg er kommuneoverlegen en viktig ressurs i kommunens folkehelsearbeid jamfør ny lov om folkehelsearbeid. Kommuneoverlegen vil være sentral i oppfølgingen av samhandlingsreformen.