icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Søke helse- og omsorgstjenester (forvaltningen)
  

Enhet for forvaltningstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester finner du her.

Kontaktinformasjon

Tunveien 2, 1430 Ås
64 96 25 90
forvaltningsenheten@as.kommune.no

Virksomhetsinformasjon

Enhet for forvaltningstjenester er et søknadskontor som behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknader vurderes ut fra helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, og blir saksbehandlet etter forvaltningsloven.

Enhet for forvaltningstjenester er også koordinerende enhet i kommunen med arbeidsoppgaver som skal bidra til tverrfaglig samarbeid og god koordinering på tvers av fag og enheter. Enheten har oversikt over aktuelle helse- og omsorgstjenester i kommunen. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og har oversikt over ansvarsgrupper.

Som koordinerende enhet har vi ansvar for:

 • å bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggerne i kommunen som er i behov av helse- og omsorgstjenester.
 • å informere om kommunens helse- og omsorgstjenester.
 • å veilede kommunens innbyggere om hvor man tar kontakt i forbindelse med behov av andre tilbud.

Enhet for forvaltningstjenester behandler søknader om

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Hverdagsrehabilitering
 • Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål
 • Middagslevering
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Omsorgslønn
 • Rus- og psykisk helsetjeneste
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi og hjelpemidler
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Bolig for personer med funksjonshemminger
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Avlastning i bolig for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne
 • Dagopphold
  • Aktivitetssenter på Moer sykehjem og Ås Demenssenter
  • Dagtilbud for personer med funksjonshemminger
  • Aktivitetssenter for rus- og psykisk helse
 • Opphold i sykehjem
  • Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold
  • Avlastningsopphold
  • Langtidsopphold

Søke om tjenester

For at vi skal behandle din søknad om helse- og omsorgstjenester, kan du sende denne til Enhet for forvaltningstjenester, Postboks 195, 1431 Ås. Her finner du søknadsskjema for utfylling og innsending.

På bakgrunn av søknaden, eventuelt innhenting av opplysninger fra andre instanser etter samtykke og samtale med deg, kartlegges dine behov. Ut fra dette vurderes tjenestetype og omfang, og det blir fattet et skriftlig vedtak.

Saksbehandling

Fra mottak av søknad

 • Vi tar kontakt med deg så snart som mulig etter mottatt søknad, senest innen 1 måned
 • Ved mottak av alle søknader vurderes behov for innhenting av tilleggsopplysninger fra søker, lege, sykehus, og/eller andre samarbeidspartnere; herunder diagnose for IPLOS registrering. Det avklares om det er behov for hjemmebesøk
 • På bakgrunn av innhentede opplysninger og dialog med søker, vurderes det om søkt tjeneste er riktig valgt tjeneste

Saksbehandling/vedtaket skal inneholde

 • Hvilken tjeneste det er søkt på
 • Faktaopplysninger
 • Vurderinger som er foretatt med bakgrunn i kriterier utarbeidet for tjenesten i Ås kommune
 • Hvilke lover som er anvendt for tildeling eller avslag av tjeneste
 • Hvilken tjeneste som er tildelt
 • Begrunnelse for vedtaket
 • Innholdet av tjenesten
 • Klagemuligheter og hvor klagen kan sendes
 • Vedtak fattet av forvaltningsenheten skal underskrives av enhetsleder og saksbehandler

Innsatsteam og seniorkontakt

Innsatsteamet

er organisert under enhet for forvaltningstjenester. Teamet tilbyr tverrfaglig oppfølging i hjemmet i en tidsavgrenset periode, og består av faggruppene sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Ta kontakt med enhet for forvaltningstjenester på telefon 64 96 25 90 om det er behov for kontakt med innsatsteamet.

Hva gjør vi

Innsatsteamet tilbyr opptrening i daglige aktiviteter, og kan bistå deg i å gjenvinne funksjon og mestre dagliglivet etter skade, eller om du har hatt en større endring i funksjon, helse- eller livssituasjon.

Vi kommer hjem til deg, og sammen gjør vi en kartlegging av din situasjon og utarbeider mål for hva du synes er viktig å mestre i hverdagen.

Aktuelle tiltak

 • Kartlegging av helsetilstand og forhold som forringer din mulighet til aktivitet og deltakelse
 • Formidler kunnskap om sykdom og konsekvenser av denne, samt viktige forholdsregler i livsførsel
 • Funksjonsutredning, fysisk funksjonstrening og trening i å utføre og delta i dagliglivsaktiviteter i og utenfor hjemmet
 • Tilrettelegging av bolig/omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler

Tidsavgrenset innsats

Vi jobber intensivt sammen med deg i en tidsavgrenset periode der dine mål og ønsker om aktivitet er utgangspunktet for vårt arbeid. Vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen, blant annet hjemmetjenesten når det er behov for videre oppfølging.

Hvem kan få oppfølging av innsatsteamet

 • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjon som har behov for tverrfaglig hjelp
 • Hjemmeboende som har et brått eller gradvis fall i i funksjon, som ønsker å oppnå et bedre funksjonsnivå
 • Du må være motivert for å heve ditt funksjonsnivå / finne nye løsninger på utfordringer i hverdagen

Seniorkontakten

er organisert under enhet for forvaltningstjenester. Seniorkontakten er en ressurs for hjemmeboende eldre over 67 år i Ås kommune. Seniorkontakten skal gjennom oppsøkende virksomhet og informasjonsarbeid legge til rette for at eldre kan ta gode valg som fremmer god helse og trygge, aktive og sosiale liv. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

Hva kan seniorkontakten hjelpe deg med?

 • Hjemmebesøk tilbys alle hjemmeboende innbyggere uten omfattende kommunale tjenester det året de fyller 75 år.
 • Informasjon, råd og veiledning på temaer som helse, trivsel i hverdagen, sikkerhet i hjemmet, aktiviteter, frivillighet og tjenester i Ås.
 • Foredrag for lag og foreninger, og bidra inn i arrangementer som fremmer et godt liv for eldre.

Hvordan tar jeg kontakt?

Ergoterapeut Øystein Dale er seniorkontakt i Ås kommune. Han arbeider 50 prosent som seniorkontakt og 50 prosent med velferdsteknologi. Han treffes på epost oystein.dale@as.kommune.no, tlf. 474 66 750 eller 64 96 25 90.

Egenbetalingssatser 2021

Kommunestyret har i møte 10. desember 2020 behandlet budsjettet for perioden 2021, og det ble gjort følgende vedtak for kommunale helse- og omsorgstjenester gjeldende fra 1. januar 2021:

Praktisk bistand og vaktmestertjenester

Betalingsgrunnlag  Timepris  

Maksbeløp
per mnd

 Inntekt inntil 2 G  Inntil kr 202 702  kr 56

 
 kr 210
 

 2 – 3 G  kr 202 702 - 304 053   kr 213  
 kr 818
 
 3 – 4 G  kr 304 053 - 405 404  kr 287  
 kr 1 301
 
 4 – 5 G  kr 405 404 - 506 755  kr 356  
 kr 1 711
 

 5 – 6 G


 kr 506 755 - 608 106

 
 kr 499

 
 kr 3 565

 Over 6 G  Over kr 608 106  kr 636

 
 kr 4 313
 

  
Forklaring til tabell: 1 G=Folketrygdens grunnbeløp (kr 101 351 per 01.05.2020)

Vi gjør oppmerksom på at likningsopplysninger for 2019 ligger til grunn for beregning av egenandel for 2021. Likning for 2020 vil derimot bli benyttet så snart denne foreligger, og dette kan dermed føre til justeringer i satsene for den enkelte bruker.

Døgnopphold på sykehjem

Vederlag for korttidsopphold på sykehjem følger de til enhver tid sentralt fastsatte maksimumssatser for døgnopphold ifølge forskrift, for tiden kr 175 per døgn.

Velger man å reise hjem før oppholdets slutt og sykehjemmet ikke får benyttet plassen til andre, belastes hele oppholdet.

Dagtilbud ved aktivitetssenteret ved Moer sykehjem og Moertunet

Egenbetaling for dagtilbud ved Moer sykehjem:

kr 139 per gang uten transport - kr 180 per gang med transport

Egenbetaling for dagtilbud ved Moertunet:

kr 95 per gang uten transport - kr 135 per gang med transport 

Frokost, formiddagskaffe og middag er inkludert.

Fravær på avtalte dager ved aktivitetssenteret må betales av bruker. Gjelder ikke ved innleggelse på sykehus, sykehjem eller annen institusjon.

Middag

2 retters, liten porsjon levert kald kr 64
2 retters, stor porsjon levert kald kr 77

Trygghetsalarm (vedlikehold)

Kr 4 750 per år for kommunale (GSM) alarmer

Egenbetaling for trygghetsalarm faktureres hver måned og man belastes for hver påbegynte måned.

Brukere med dårlig betalingsevne kan søke forvaltningen om lavere satser.