icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Gebyrer for reguleringsplaner
  

Reguleringsgebyr for plansaker 2017

Betalingsbetingelser

  • Gebyr for oppstartsmøte kreves når oppstartsmøte er gjennomført og forfaller til betaling umiddelbart
  • Gebyr for planprogram kreves når saken legges fram til politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart
  • Gebyret for høringsforslag kreves når saken legges fram for politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart.


Gebyret er uavhengig av resultatet av behandlingen.

 

§ 1 Gebyrbelagte planoppgaver

 

Det betales gebyr for saksbehandling av følgende tiltak:

Tiltak

Plan- og bygningsloven

Oppstart av reguleringsarbeidet - Oppstartsmøte

§ 12-8

Planprogram

§ 4-1

Forslag til detaljregulering - høringsforslag

§ 12-3

Forslag om mindre endring i reguleringsplan

§ 12-14

 

Det kan mottas tilsvarende gebyr for detaljreguleringsplan utarbeidet av kommunen i henhold til pbl. § 12-3 dersom arbeidet omfatter privat grunn og skjer etter avtale med privat tiltakshaver eller andre private interesser. Dette vil gjelde tilfeller hvor private interesser ser det som en fordel at kommunen utarbeider planen, og hvor kommunen ser fordel ved selv å utføre planarbeidet. I slike tilfeller gjøres avtalen før arbeidet starter.

 

§ 2 Oppstart av reguleringsarbeidet – Oppstartsmøte
 

Gebyr for avholdelse av oppstartsmøte

10 000 kr

 

§ 3 Planprogram
 

Gebyr for fastsettelse av planprogram

25 000 kr

 

§ 4 Forslag til detaljregulering – høringsforslag
 

Grunnbeløp

60 000 kr


Tillegg per m2 for planområder over 5 000 m2

5 001 – 15 000 m2

 kr 8

15 001 – 30 000 m2

 kr 4

30 001 – 50 000 m2

 kr 2

over 50 000 m2

 kr 1

Det betales gebyr for all ny bebyggelse innenfor planområdet, både over og under terreng. Tillegg for bebyggelsen, per m2

0 – 1 000 m2 BRA

 kr 15

1 001 – 5 000 m2 BRA

 kr 10

5 001 – 10 000 m2 BRA

 kr 5

over 10 000 m2 BRA

 kr 3

 

§ 5 Tilleggsgebyr

Tillegg for endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling, eventuelt med ny begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget.

25 000 kr

Tillegg for detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruken fastsatt i overordnet plan

25 000

25 000 kr

 

Digitalt materiale skal være i henhold til gjeldende SOSI-standard (jf. Kart- og planforskriften og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister). Dersom materialet trenger bearbeidelse fordi det ikke er i henhold til disse standardene, kan kommunen påta seg dette, dersom en har kapasitet. Slikt arbeid vil bli fakturert for medgått tid.

Timeprisen er kr 1 100 eks mva.

 

§ 6 Forslag om mindre endring i reguleringsplan

Små endringer som godkjennes administrativt, jf.pbl. § 12-14

10 500

Endringer som godkjennes ved politisk behandling etter pbl. §12-14

18 000

Ved avslag betales 70%

 

 

§ 7 Reduksjon eller fritak fra gebyr

Jord- og skogbruksområder, Friluftsområder og naturvernområder hvor det ikke skal gjennomføres tiltak, jf. pbl. § 12-5 nr.5, inngår ikke i beregningsgrunnlaget for plangebyr. Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig.

 

§ 8 Øvre tak på reguleringsgebyr

Øvre grense for samlet gebyr er kr 1 500 000,-