Kommunens strandlinje - ingen over ingen ved siden
Vakre unike Breivoll! Rikke Soligard
  

Høring – Forslag til lokal forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder i Ås kommune

Vannområdet PURA har tatt initiativ til å komme fram til en felles forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområdet fra skip, inkludert fritidsfartøy m.m. for kommunene ÅS, Frogn, Oppegård og Nesodden. Forslag til ny lokal forskrift for Ås kommune legges med dette ut på høring.

På bakgrunn av vedtak i Hovedutvalget for teknikk og miljø i Ås 01.03.18 sendes forslag til ny lokal forskrift ut til høring med sikte på endelig behandling i kommunestyret. I samme møte ble det bestemt at det skal utarbeides en finansieringsløsning, beliggenhet, etablering og drift av mottaksanlegget

Begrunnelse for ny forskrift

Vannområdet PURA har tatt initiativ til å komme fram til en felles forskrift for kommunene ÅS, Frogn, Oppegård og Nesodden. Samarbeid på tvers av kommunegrensene om dette kan gjøre det lettere å oppnå målet om en renere Oslofjord. PURA har et ansvar for å mane til handling i sine eierkommuner ved å sikre innføring av viktige tiltak for et bedre vannmiljø.

Septik fra fritidsbåter inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og smittestoffer. Dette vil kunne påvirke vannkvaliteten i negativ grad, også med mulig oppblomstring av giftproduserende alger. I tillegg medfører utslipp av båtseptik estetisk forurensning.

Nesodden kommune har allerede innført forbud mot utslipp av denne type septik (Nesodden reviderer denne), Frogn innfører forbudet når nytt mottak er på plass i Vindfangerbukta, og i Morsa vannområde har Vestby kommune innført forbud. Det er ønskelig at også kommunene Ås og Oppegård innfører et totalforbud, slik at samtlige eierkommuner med kystlinje i PURA håndhever et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter.

Ås kommune har i dag ingen septikmottak for båt i Bunnefjorden. Det er vedtatt at det skal etableres et nytt mottak i området i eller ved Bunnebotn.

Varsel og høring om forskrift

I medhold av forvaltningsloven § 37 er ovennevnte forskrift lagt ut på høring. Det forhåndsvarsles samtidig om mulige endringer.

Send inn uttalelse til forslaget om innføring av ny forskrift

Høringen er åpen og alle som ønsker det kan sende innspill til kommunen. Høringsuttalelser kan leveres elektronisk ved å følge direkte link til høringsuttalelse og velge sak 18/00562 i skjemaet.

Uttalelser kan også sendes e-post til post@as.kommune.no eller per brev til Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås. Merk uttalelsen med sak 18/00562.

Frist for innsendelse av høringssvar er mandag 3. juni 2019

Last ned høringsbrev her

Vedlegg til høringen

Vedlegg 1 - Forslag til forskrift om forbud mot utslipp av båtseptik, Ås kommune
Vedlegg 2 - Opprop mot utslipp av båtseptik fra vannområde Horten
Vedlegg 3 - Kloakkutslipp fra fritidsfartøy- Sjøfartsdirektoratet
 

Videre saksgang

Etter at høringsfristen er gått ut vil det bli lagt frem ny sak for hovedutvalget for teknikk og miljø og kommunestyret, dette vil skje tidligst i juni i år.