icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
Ås rådhus inngang Skoleveien Foto: Ivar Ola Opheim
  

Informasjon fra Teknisk etat om skilt- og reklameinnretninger

Til næringsdrivende med publikumsrettet virksomhet i Ås sentrum. I ny kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.16, er det nå bestemmelser som regulerer blant annet utforming, antall og plassering av skilt og innretninger.

I ny kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.16, er det nå bestemmelser som regulerer blant annet utforming, antall og plassering av skilt og innretninger. I tillegg har plan- og bygningslovgivningen også bestemmelser når det gjelder plassering av skilt- og reklameinnretninger.

Teknisk etat ser behovet for å gå ut med informasjon om dette, i første omgang spesielt til næringsdrivende med publikumsrettet virksomhet i Ås sentrum, som butikker, kiosker, spisesteder, frisører og annen tjenesteyting som retter seg direkte mot kunder. Dette er virksomheter som vanligvis har behov for å profilere seg ved hjelp av virksomhetsskilt, løsfotskilt, reklameinnretninger og lignende. Kjennskap til bestemmelsene er avgjørende for at de næringsdrivende skal kunne overholde de vedtatte bestemmelsene.

Ås kommune ønsker et godt samarbeid med næringsdrivende i Ås for å sikre at alle opplever de offentlige uterommene som pene, ryddige og fremkommelige.

Vi vil kort redegjøre for de viktigste bestemmelsene som gjelder:

Løsfotskilt, det vil si flyttbare innretninger for plakater, vippeskilt og lignende:

  • Tillates kun plassert på privat grunn, direkte utenfor virksomhetens inngang og i tidsrom innenfor virksomhetens åpningstid.

  • Innretningen skal ikke være til sjenanse eller til hinder for ferdsel og tilgjengelighet.

  • Det tillates ett skilt per virksomhet.

  • Tillatelse til plassering på kommunal grunn og grunn som driftes av kommunen må innhentes fra kommunes veimyndighet ved Dag Svenning, telefon 64 96 24 18.

Dersom dere er usikre på om grunnen utenfor virksomheten er privat eller kommunal /driftes av kommune kan dere kontakte Dag Svenning, telefon 64 96 24 18.

Flagg, bannere, vimpler og lignende.:

Tillates kun brukt i forbindelse med spesielle markeringer eller arrangementer. Utforming, plassering og tidsrom skal avklares med kommunen i forkant. Kontaktperson er Dag Svenning, telefon 64 96 24 18.

Permanente kampanjebannere, innretning for permanente bannere og flaggstenger er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningslovgivningen. Ved spørsmål kontakt byggesaksavdelingen.

Virksomhets- og reklameskilt:

De fleste skilt som skal settes opp i sentrum er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningslovgivningen og skal utformes og plasseres i henhold til en godkjent skiltplan. Eier av bygningen skal ha kjennskap til skiltplan for bygget, mens kommunens byggesaksavdeling kan kontaktes vedrørende spørsmål knyttet til om hvorvidt ønsket skilt er søknadspliktig.

  • Kommunens bestemmelser setter krav til skiltenes utforming, plassering og belysning.

  • Som hovedregel tillates ett fasadeskilt og ett uthengsskilt per virksomhet.

Vinduer:

  • Blending av vinduer bør unngås, men dersom dette er helt nødvendig skal slik blending ikke nyttes til reklame eller profilering av virksomheten.

  • Folie på vinduer tillates ved transparente løsninger eller ved løsninger der mindre enn 1/3 av vindusflaten blir overdekket. Heldekkende folie tillates ikke.

Dersom skilt- og reklameinnretninger er i strid med disse bestemmelsene vil kommunen til enhver tid kunne kreve disse fjernet.

Dersom noe er uklart eller dersom dere har spørsmål er det bare å kontakte kommunens servicetorg på telefon 64 96 20 00 eller på e-post til servicetorget@as.kommune.no

Med hilsen

Teknisk etat

Last ned informasjonen i utskriftsvennlig format.

Utdrag av kommuneplanbestemmelsenes § 6:

6.4 Utforming av viksomhetsskilt og reklameinnretninger

Skilt og reklame skal ha en utforming som er god i seg selv og tilpasset bygningenes arkitektur og områdets egenart, herunder at skilt og reklame skal underordne seg rammene som bygningen og området gir og ikke virker dominerende. På samme bygning eller bygningsrekke skal det tilstrebes ensartet utførelse og belysning av skiltene. Det kan kreves utarbeidet samlet skiltplan for bygninger og områder.

Sammenhengende horisontale bånd av plateskilt eller lyskasser tillates ikke. Bakgrunnsfargen på plateskilt og lyskasser skal være nøytral og neddempet. Blinkende skilt eller reklame tillates ikke. Uthengsskilt skal plasseres minimum 2,65 m over fortau /gate.

Som hovedregel tillates ett fasadeskilt og ett uthengsskilt per virksomhet.

Heldekkende folie på glassrute tillates ikke. Folie på vinduer tillates ved transparente løsninger eller ved løsninger der mindre enn 1/3 av vindusflaten blir overdekket.

Blending av vinduer bør unngås, men der dette er helt nødvendig skal slik blending ikke nyttes til reklame eller profilering av virksomheten.

Skilting over gesims og møne tillates ikke. I boligområder er lyskasser ikke tillatt.

Dersom kommunen finner at skilt- eller reklameinnretning er skjemmende og /eller til vesentlig ulempe kan det i ettertid gis pålegg om fjerning, jf. pbl §§ 29-2 og 30-3.

Løsfotskilt og -reklame tillates kun plassert på privat grunn, direkte utenfor virksomhetens inngang og i tidsrom innenfor virksomhetens åpningstid. Innretningen skal ikke være til sjenanse eller til hindrer for ferdselen og tilgjengelighet. Tillatelse til plassering på kommunal grunn og grunn som driftes av kommunen må innhentes fra kommunens veimyndighet. Det tillates ett skilt per virksomhet. Med løsfotskilt og -reklame menes flyttbare innretninger for plakater, vippeskilt, o.l.

Flagg, bannere, vimpler o.l. tillates kun brukt i forbindelse med spesielle markeringer eller arrangementer. Utforming, plassering og tidsrom skal avklares med kommunen i forkant.

Det påhviler eier av skilt- og reklameinnretninger et ansvar å holde ved like innretningene slik at de opprettholder en tilfredsstillende teknisk stand samt bevare kvaliteten på overflater og estetisk utforming.

Dersom skilt- og reklameinnretninger er i strid med disse bestemmelsene vil kommunen til enhver tid kunne kreve dem fjernet.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her