icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Bilde Åsmåsan, foto: Ivar Ola Opheim
Bilde Åsmåsan. Foto: Ivar Ola Opheim
  

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Ås kommune har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, som del av et nasjonalt prosjekt. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. 

Det er gjennomført en medvirkningsprosess for å få informasjon om friluftsverdier i kommunen. Resultatet av prosjektet er et kartlag som publiseres i Follokart og Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase.

Kartet er ikke juridisk bindende, men skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i arealplaner og enkeltsaker.

Kart som viser friluftslivsområder og verdsetting av disse

Resultatet av kartleggingen finner du på Follokart for Ås kommune https://www.as.kommune.no/follokart.352151.no.html eller i https://kart.naturbase.no/

Når du skal finne friluftskartleggingen i Follokart, trykk først på «kartlag» og huk av for «Friluftsliv» og «Friluftsliv type» og «Frilufsliv verdi» i menyen til høyre.
Når du skal finne friluftskartleggingen i Follokart, trykk først på «kartlag» og huk av for «Friluftsliv» og «Friluftsliv type» og «Frilufsliv verdi» i menyen til høyre. ​

Her finnes informasjon om områdenes verdi (svært viktig, viktig, registrert og ikke klassifisert) og type område (f.eks. nærturterreng, jordbrukslandskap, leke- og rekreasjonsområde). For hvert område finnes det en beskrivelse av kvaliteter og bruk og verdivurdering av ulike kriterier.

Brukerveiledning til det elektroniske kartet kan lastes ned her.

Anvendelse i kommunal saksbehandling

Friluftslivskartleggingen gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Sammen med andre temakartlegginger gir dette god oversikt over viktige ressurser i kommunen. Dette er en rent faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt hensyn til andre interesser, administrative forhold eller planer. Avveiningen mot andre interesser må gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser.

Det bemerkes at de områdene som er dyrka mark som er markert som friluftslivsområder kun kan benyttes til friluftsliv utenom vekstsesongen.

Saken ble behandlet i Formannskapet. Saksfremlegget finner du her

Mer om prosjektet

Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er et mål at flest mulig kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2019. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013). Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet (veileder M98-2013). Kommunen har fått støtte fra Akershus fylkeskommune til å gjennomføre prosjektet. På nettsidene til Akershus fylkeskommune kan du lese mer om deres rolle og prosjektet.

Det ble gjennomført tre medvirkningsmøter i Ås kommune med fokus på ulike deler av kommunen: Ås sentralområde (2017), Ås nord og Ås sør (høsten 2018). Lag, foreninger, innbyggere, grunneiere og politikere var invitert til medvirkningsmøtene for å gi innspill til hvor det finnes viktige friluftsområder i Ås, og verdivurdering av disse etter ulike kriterier. I etterkant har den interne arbeidsgruppa i Ås kommune gjennomgått innspillene og sammenstilt disse. Det ble gjennomført høring i etterkant.

Har du spørsmål om kartleggingen? Kontakt miljørådgiver Siri Gilbert Siri.Gilbert@as.kommune.no

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her