icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Kommunale gebyrer
  

Oversikt over kommunale avgifter og gebyrer 2021

Tabellen gir en oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år.

Hele oversikten kan du også se samlet i  Framsikt: Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2021-2024 - Vedlegg 4A Kommunale avgifter og gebyrer.

Planen forteller hva kommunen skal bruke pengene til i de neste fire årene. Den viser utviklingen i kommunens økonomi, og gir en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Oppvekst og opplæring

Gebyrene omfatter blant annet satser for foreldrebetaling i barnehager og SFO, samt tilskuddssatser for private barnehager.

Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer: Oppvekst og opplæring

Helse og mestring

Gebyrene omfatter blant annet satser for betaling av pleie og omsorgstjenester og praktisk bistand for hjemmeboende og plasser i institusjon.

Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer, Helse og mestring

Teknikk, samfunn og kultur

Gebyrene omfatter blant annet:
  • Time- og leiesatser for idrettshaller og svømmehaller
  • Gebyrer knyttet til kommunale boliger, vann, avløp og renovasjonstjenester, feiervesen og gravesøknader 
  • Satser for kulturskole, kino og leie av kulturhuset

Sentraladministrasjonen

Gebyrene omfatter blant annet:
  • Satser for meglerpakke, eiendomsinformasjon og kartdata
  • Satser for fakturagebyrer
  • Satser for vigselsgebyrer

Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer; Sentraladministrasjonen 

Gebyrregulativ etter matrikkelloven og eierseksjonsloven

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven) - Lovens § 32, forskriftens § 16 og lov om eierseksjoner § 15