En barnehånd legger en kloss på toppen av et tårn
  

Korona - Informasjon til foreldre og foresatte om åpning av de kommunale barnehagene i Ås

Alle de kommunale barnehagene vil åpne mandag 20 april med ordinære åpningstider, samtidig oppfordres det til at alle barn har kortere oppholdstid.

Regjeringen har besluttet at barnehagene skal gradvis åpnes fra mandag 20 april. Gjenåpningen av barnehagene er basert på faglige råd og erfaringer regjeringen har fått om koronasmitte blant barn og unge. Gjenåpningen forutsetter strenge rutiner ift. kontakthyppighet, smittevern og renhold.

Alle de kommunale barnehagene vil åpne mandag 20 april med ordinære åpningstider, samtidig oppfordres det til at alle barn har kortere oppholdstid.

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har laget en veileder for hvilke tilpasninger barnehager må gjøre for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Veilederen og tilhørende informasjon er publisert på Udir, FHI og Helsedirektoratet sine sider. I tillegg finnes det på Udir sine sider filmer og informasjon til foreldre på flere språk.

Lenke til veilederen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Smittevernveilederen gir føringer og anbefalinger til driften som skal utføres i Ås kommunale barnehager, og er et godt utgangspunkt for å organisere opp den nye barnehagehverdagen.

Tre grunnpilarer

Nå er det forsvarlig å sende barna i barnehagen from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

 

De tre grunnpilarene i veilederen er at syke barn og voksne ikke skal være til stede i barnehagen, at man har gode rutiner for hygiene og renhold, og at man skal redusere kontakthyppighet. For å begrense smitte under en kontrollert gjenåpning av barnehagene settes det inn en rekke tiltak i barnehagene ut ifra følgende prinsipper:

Syke barn og voksne:

 • Barn og ansatte skal ikke møte i barnehagen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt.
 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til barnehagen.
 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler. Foreldre må gi tilbakemelding til barnehagen ved påvist positiv Korona testresultat

Rutiner for hygiene og renhold:

 • Hyppig renhold og hygiene tiltak gjennomføres
 • Barnehagene følger sjekklisten for smittevern og håndvaskrutiner i veilederen
 • Leker skal kun brukes av faste barnegrupper – dersom lekene skal brukes av flere grupper skal de vaskes i mellom bruk
 • Alle barnehageansatte skal ha gjennomført kurs i smittevern og lest smittevernveilederen.
 • Kjøkkenassistenten lager all mat og ansatte serverer kun porsjonsvis til sine grupper

Redusere kontakthyppighet

 • Barna deles inn i smågrupper med faste ansatte
 • Gruppene skal organiseres slik at barn og voksne har nær kontakt med så få som mulig. Dette kan innebære at en småbarns gruppe og en storbarns gruppe samarbeider for praktisk gjennomføring av barnehagedagen som for eksempel arbeidsvakter, rutiner, aktiviteter etc.
 • Gruppene skal settes sammen ut ifra vennskap, relasjon til den ansatte og eventuelt søskenskap.
 • Bruken av utetid skal økes.
 • Barnehagene avtaler hente og leveringspunkter med foreldrene hvor det oppfordres til at alle barn har kortere oppholdstid i tråd med arbeidstiden til «sin» ansatt»
 • Ansatte holder avstand til kolleger i andre grupper.

Hver barnehage vil i tillegg til dette informasjonsskrivet ta kontakt med foreldre for å gi ytterligere informasjon og avtale videre barnehagetilbud.

Har du spørsmål om praktiske ting ved oppstart i barnehagen, kontakt din barnehage. Har du spørsmål om barnets eller din egen helse, kontakt fastlegen din.

Nå åpner barnehagene igjen from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.