icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Samlet Åsgård skole og Solbergveien
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl., og Detaljregulering for Åsgård skole

Ås kommunestyre har i møte 21.10.2020, K-sak 80/20 og 78/20, vedtatt detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. og detaljregulering for Åsgård skole. 

Vedtatt detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl.

Vedtaket og alle saksdokumentene kan leses her: https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-10-2020.350480.MD1I733621ob4d8.pts.html 

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS, på vegne av Follohus Eiendom AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av 75 nye boenheter, i lavblokker og rekkehus.

Vedtatt detaljregulering for Åsgård skole

Vedtaket og alle saksdokumentene kan leses her: https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-10-2020.350480.MD1I733621ob4d8.pts.html

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS, på vegne av Ås kommune. Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt skolebygg med utearealer sentralt i Ås sentrum.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagefristen er 3 uker fra dette brevet er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3