icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Endring Vniterbro - ingress
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak – Endring av detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark

Ås kommunestyre har i møte 10.12.2020, sak 133/20, vedtatt endring av Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark.

Vedtaket og alle saksdokumentene kan leses her: https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-10-12-2020.350480.MD1I733623ob3b2.pts.html

Hensikten med reguleringsendringen er å justere byggegrensene, slik at et nytt lagerbygg for brannfarlige varer kan plasseres med tilstrekkelig sikkerhetsavstand til eksisterende bygg. Bygget skal benyttes til oppbevaring av bensinstasjonsvarer i mindre pakninger, innenfor kategorien brannfarlige varer (tennvæske, bilpleieprodukter, spylevæske etc.).

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3