Bilde
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

Midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak ble vedtatt i Ås kommunestyre 12.09.2018, K-sak 64/18. Forbudet vil gjelde i maksimalt 4 år, og minimum frem til ny områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen er vedtatt.

Båndleggingssonen tilsvarer området som dekkes av pågående regulering som vist på kartet over:

Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak:

  1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter)
  2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger
  3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger.
  4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se unntak siste avsnitt).
  5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig
  6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig

Forbudet er kun ment å hindre uønsket utvikling i forhold til kommende områderegulering, men skal ikke hindre arbeider knyttet til normalt vedlikehold og oppgradering av eksisterende eiendommer.

Kommunen presiserer at dersom et tiltak som nevnt ovenfor ikke vil vanskeliggjøre eller være i direkte i strid med det pågående planarbeider vil kommunen likevel ha anledning til å innvilge tillatelse til tiltak innenfor båndleggingsområdet. En slik tillatelse vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.

Nærmere opplesinger om båndleggingen kan fås ved henvendelse til plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune, tlf. 64 96 20 00, eller til post@as.kommune.no

Unntak:

Forbudet gjelder ikke tilbygg for etablering av nytt bad/toalett i eksisterende fritidsboliger som er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Forutsetningen er at fritidsboligen ligger i et område som i henhold til reguleringsplanen skal bevares til fritidsboligformål og at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på fritidsboligeiendommen. Tilbygget må for øvrig være i tråd med plan- og bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse.

 

Vedleggene i saken kan leses her, sak 64/18