icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Ingressbilde_plan
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.12.2018, K-sak 95/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 10,5 dekar og legger til rette for 7 eneboliger med sekundærleilighet og 9 boenheter i rekkehus.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Vedlegg i saken:

  1. Reguleringskart, datert 12.11
  2. Reguleringsbestemmelser, datert 12.11
  3. Planbeskrivelse, datert 12.11
  4. Saksutskrift fra HTM 08.06
  5. Saksutskrift fra HTM 25.01
  6. Reguleringskart justert, datert 04.12
  7. Saksutskrift fra Kommunestyret 12.12