icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Ingressbilde
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 04.09.2019, K-sak 36/19, vedtok overnevnte reguleringsplan slik vedlagte saksutskrift viser.

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak, på vegne av Statens vegvesen. Hensikten med planen er å tilrettelegge for en sammenhengende gang- og sykkeltrasé langs jernbanen fra Ås sentrum, ved Esso, til Holstad.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedlegg: 
1. Plankart, datert 01.02
2. Planbestemmelser, datert 27.06
3. Planbeskrivelse, datert 27.06
4. Saksutskrift kommunestyret 04.01