icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
R318 Solberg Øst ingress
  

Kunngjøring av vedtatt plan - R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, K-sak 67/19, vedtok overnevnte reguleringsplan slik vedlagte saksutskrift viser.

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS, på vegne av Block Watne AS og Urbanium AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av rekkehus og boligblokker, og næring, samt grønnstruktur, lekearealer og teknisk infrastruktur.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes til Ås kommune, Plan, miljø og næring, P.B. 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato 27.11.2019 . Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av en reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedlegg: