icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
3D-modell
  

Kunngjøring av vedtatt plan - R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, sak 68/19, vedtok overnevnte detaljreguleringsplan slik vedlagte saksutskrift viser.

Planforslaget er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Norges Blindeforbund. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av en førerhundskole på Norderås. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes til Ås kommune, Plan, miljø og næring, P.B. 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato 27.11.2019. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av en reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedlegg: 

1. Reguleringsbestemmelser, datert 11.11.2019
2. Plankart, datert 21.02.2019
3. Planbeskrivelse, datert 11.09.20194.
4. Saksutskrift kommunestyret 23.10.2019