Illustrasjonsfoto
  

Naturtypekartlegging av utvalgte områder i Ås kommune 2017

På oppdrag fra Ås kommune kartla BioFokus i 2017 utvalgte arealer i Ås kommune. Oppdraget ble utført som grunnlag for Plan for naturmangfold i Ås kommune, som er under utarbeidelse. 

På grunn av begrensede ressurser, var det kun et begrenset antall områder som ble kartlagt. Utvalget baserte seg først og fremst på føringer i kommunens handlingsprogram om fokus på myr/våtmarksområder og behov for kunnskap i byggesonenære områder. Områdene som er valgt ut er områder som ikke tidligere er kartlagt, eller der det var behov for oppdatering av kartlegging.

Metodikk

Naturtypekartlegging ble utført etter DN Håndbok 13. Sjeldne og rødlistede arter ble registrert og er lagt ut på Artskart. Svartlistearter ble også registrert og lagt inn i naturtypebeskrivelsene og på Artskart. Alle nye og reviderte naturtyperegistreringer blir lagt inn i Naturbase, men det kan ta noe tid.

Kartlagte områder og naturtyper

De kartlagte områdene er Tierudmåsan, Rustadmåsan, Rustadporten, Åsmåsan vest for jernbanen, Loppeholet ved Brønnerud og Korsegårdsmåsan i Ås kommune (se kartutsnitt under).

I tillegg er det lagt inn hule eiker og enkelte andre naturtypelokaliteter som er kartlagt i forbindelse med andre prosjekter. Av de 38 lokalitetene er 13 reviderte og de resterende 25 nykartlagte. 6 av de kartlagte lokalitetene ble vurdert som svært viktige og fikk A-verdi (derav 4 hule eiker), 10 fikk B-verdi og 22 fikk C-verdi.

BioFokus har også gjort en gjennomgang av kartleggingsbehovet videre i kommunen og peker på en rekke areal og naturtyper som bør prioriteres ved fremtidig forvaltningsrelevant naturtypekartlegging i kommunen.

Oversiktskart utvalgte områder for naturtypekartlegging 2017.jpg
Oversiktskart over utvalgte områder for naturtypekartlegging i 2017.

Rapporten Kartlegging av naturverdier i utvalgte områder i Ås kommune 2017 finner du her:
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4208826.746.stkjpkiaskpkbk/BioFokus-rapport2018-3.pdf