icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
Foto: Ivar Ola Opheim
  

Noen konsekvenser for Ås kommune av en eventuell grensejustering mot Ski/Nordre Follo

Politikerne i Ås er samstemte om at grensen mellom Ås og Ski kommune ikke bør flyttes. Stortinget har bedt regjeringen om å ikke videreføre arbeid med grenseendring mellom Ski og Ås. På bakgrunn av dette vil ikke Ås kommune delta i videre utredning av grenseendring.

Områdene som er foreslått overført til Nordre Follo kommune omfatter viktige boligområder i Ås, og spørsmålet om grensejustering berører mange innbyggere og de kommunale tjenestene disse mottar. Tjenestene er i dag tilpasset til kommunegrensen slik den er, og de grunnleggende kommunale tjenestene leveres nær der folk bor. Ås kommune ønsker å beholde dagens grenser, og å tilby innbyggerne i alle deler av kommunen gode, fullverdige kommunale tjenester.

Dersom grensejusteringen gjennomføres, må strukturen i tjenester som skole og omsorg organiseres annerledes enn i dag, og det vil kreves nye investeringer, samtidig som inntektsgrunnlaget reduseres. Dette ville gå ut over kommunens evne til å levere fullgode tjenester, ikke minst i nordre del av kommunen som eventuelt ble delt i to.

Grensejusteringen ville dele kommunens nordre del i to og kommunens totale befolkning ville bli redusert. Dette ville være utfordrende for kommunens tjenesteyting, ansatte og brukere av tjenestene. Dersom endringene gjennomføres må alle sentrale tjenester i Ås kommune nedskaleres fordi inntektene reduseres. Videre må lokale tjenester i nordre del av kommunen omstruktureres. Dette er særlig krevende for barnehage, skole og omsorgstilbud. 

Nordbytun ungdomsskole ligger utenfor det området som er foreslått innlemmet i Nordre Follo, men elever som bor i det aktuelle området tilhører Nordbytun ungdomsskole i dag. Elever som er bosatt på østsiden av nye E18 ville få endret skoletilhørighet til ny skole i Nordre Follo kommune. Elevgrunnlaget for Nordbytun ungdomsskole ville dermed bli redusert, noe som ville medført reduksjon av personale og tap av kompetanse, fleksibilitet og bredde i undervisningstilbudet. Å opprettholde ungdomsskoletilbudet i Nordbyregionen dersom 30 prosent av elevgrunnlaget falt bort ville blitt kostbart. Det ville kunne medføre at det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å drifte to ungdomsskoler i Ås. Dette gjør at kommunen må vurdere å endre skolestrukturen ved å legge ned Nordbytun ungdomsskole og opprette én stor ungdomsskole i sentrum dersom endringen gjennomføres. Dette ville få konsekvenser for Ås ungdomsskole, utløsing av skysstilbud med mer. 

Korps, idrettslag og andre frivillige organisasjoner ville kunne miste cirka 30 prosent av rekrutteringsgrunnlaget sitt.

Hjemmebaserte tjenester

Tjenestemottakerne i den aktuelle delen av kommunen utgjør over 50 prosent av den totale brukermengden. Dette er knyttet til den store andelen omsorgsboliger øst for E18. Kommunen ville også miste et eldresenter i nordre område av kommunen. Det måtte etableres nye omsorgsboliger nord i kommunen.

Psykisk helse

Kommunen har i dette området mange boliger øremerket psykisk helse og en personalbase med 24 timers bemanning.

Ved bortfall en stor skole og barnehage og så mange innbyggere ville kostnaden ved å opprettholde driften av to helsestasjoner i kommunen måtte vurderes opp mot det totale ressursbehovet i kommunen. Andre tjenester som ytes til hjemmeboende fra kommunen måtte nedskaleres.

Området som er foreslått fradelt omfatter et av Ås kommunes viktigste næringsområder. Fradelingen ville dermed medføre et uforholdsmessig stort bortfall av inntekter og arbeidsplasser.

Per 4. kvartal 2016 hadde Ås totalt 9152 arbeidsplasser. Den foreslåtte grensejusteringen innebærer at Ås mister cirka 13 prosent av disse arbeidsplasser og 1238 yrkesaktive.

Konsekvenser for stillinger

En eventuell grensejustering ville føre til en reduksjon av cirka 40 årsverk på ulike arbeidsområder utover alle de som virksomhetsoverdras til Ski kommune. Dette ville få konsekvenser for det totale tjenestetilbudet til alle innbyggere i kommunen.

I tillegg til bortfall av frie inntekter bortfaller også andre generelle inntekter som integreringstilskudd, og eiendomsskatt. Samlet inntektstap er beregnet til cirka 166 mill kr. for dette området.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her