Vinterbro næringspark kart
Vinterbro næringspark kart
  

Offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark er lagt ut til offentlig ettersyn slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Planforslaget er utarbeidet av PLAN arkitekter AS på vegne av NHP Eiendom AS. Planområdet er per i dag regulert delvis til næringsbebyggelse og delvis til landbruk-, natur- og friluftsformål i kommuneplans arealdel. Hensikten med planarbeidet er å utvide virksomheten ved Rema 1000 sitt eksisterende distribusjonslager ved Vinterbro. Totalt er planområdet på ca. 279 dekar. 

Orientering om planforslaget kan også fås ved Plan- og utviklingsavdelingen, Skoleveien 1 i Ås. Papirutgave kan også leses på Rådhuset, Skoleveien 1, 1430 Ås, eller fås ved henvendelse til Servicetorget.  

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes: Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 ÅS innen 7. juli 2015. Merk: Bruk fortrinnsvis elektronisk skjema, Høringsuttalelse (KF 239).  På side to velger du riktig sak i nedtrekksmenyen, 13/05148.

Vedlegg:

Vedlegg 1 Oversendelsesbrev, 24.11.2014

Vedlegg 2 Planbestemmelser, 18.11.2014

Vedlegg 3 Plankart, 18.11.2014

Vedlegg 4 Illustrasjonsplan, 18.11.2014

Vedlegg 5 Illustrasjonssnitt, 18.11.2014

Vedlegg 6 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, 18.11.2014

Vedlegg 7 Fjernvirkningsanalyse, 17.10.2014

Vedlegg 8 Fjernvirkningsanalyse-tillegsrapport, 17.10.2014

Vedlegg 9 Innkomne merknader til varsel om oppstart, høst 2013

Vedlegg 10 Ettervarsling Dirmin, 16.06.2014

Vedlegg 11 Innspill fra Dirmin, 18.06.2014

Vedlegg 12 Forslag til tilleggsbestemmelse i planforslaget, 05.01.2015

Vedlegg 13 13-05148-16 Saksutskrift - R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark 358076_1_1