icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Reguleringskart for Dyster-Eldor II
Reguleringskart for Dyster-Eldor II sof
  

Offentlig ettersyn: Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II (R-291)

Kommunestyret vedtok i møte 20.04.2016 å legge to alternativer til områdereguleringsplan for Dyster-Eldor ut til offentlig ettersyn.

Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II med to alternativer ble behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 16.02.2016. Utvalgets vedtak om kun å sende alternativ 1 til offentlig ettersyn ble opphevet av kommunestyret, og begge alternativene sendes til ettersyn i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Planområdet omfatter om lag 183 dekar, og ligger ca. 1,5 km syd for Ås stasjon. Området er avsatt til boligformål og offentlig- eller privat tjenesteyting i kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016. (Se også illustrasjonsbilde nederst i artikkelen.)

Planforslaget består av kart, bestemmelser og planbeskrivelse for to alternativer til reguleringsplan. Alternativene viser arealer avsatt til boligbebyggelse, offentlig- eller privat tjenesteyting, grønnstruktur og teknisk infrastruktur i området. Trafikkanalyse og konsekvensutredning for naturmiljø som belyser forhold for trafikk og naturmiljø beskriver funn som er gyldig for begge forslagene. 

Alternativene er ulike ved at det i alternativ 1 avsettes et areal til offentlig- eller privat tjenesteyting på om lag 7 dekar, som er tiltenkt barnehage, og at det i alternativ 2 er avsatt areal på om lag 33 dekar, som er tiltenkt både barnehage og skole. Som følge av arealdisponeringen anslås alternativ 1 å kunne romme opp mot 800 boliger i området, og alternativ 2 opp mot 400. I begge forslagene er det stilt krav om detaljregulering for de enkelte byggefeltene planen redegjør for. 

Planforslaget med alternativer kan ses ved kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1, og på kommunens nettside www.as.kommune.no. Kommunen vil holde informasjonsmøte for allmennheten med presentasjon av forslagene i Ås kulturhus 2. juni kl. 18.00. 

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes via kommunens elektroniske skjema (velg Dyster-Eldor II i nedtrekksmenyen), eller per post til: 

Ås kommune, plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195 1431 Ås innen 30. juni 2016.

Alternativ 1

Planbeskrivelse for Dyster-Eldor II - Alternativ 1, datert 08.02.2016

Reguleringsbestemmelser for Dyster-Eldor II - Alternativ 1, datert 08.02.2016

Reguleringskart for Dyster-Eldor II - Alternativ 1, datert 08.02.2016

 

Alternativ 2

Planbeskrivelse for Dyster-Eldor II - Alternativ 2, datert 08.02.2016

Reguleringsbestemmelser for Dyster-Eldor II - Alternativ 2, datert 08.02.2016

Reguleringskart for Dyster-Eldor II - Alternativ 2, datert 08.02.2016

Andre vedlegg:
3. Notat Overvann, datert 13.11.2014

4. Notat Amfibieplan Dyster-Eldor II, datert 06.06.2014

5. Konsekvensutredning naturmiljø Dyster-Eldor II, datert 21-09-2015

6. Trafikkanalyse, datert 22.09.2015

7. ROS-analyse for Dyster-Eldor II, datert 07.09.2015

8.  Saksutskrift HTM 22.01.2015 - Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II

9. Saksutskrift HTM 07.10.2015 - Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II

10. Saksutskrift HTM 14.01.2016 - Alternativer for gjennomgående vei og areal til offentlig eller privat tjenesteyting

11. Varslingsliste Dyster-Eldor II

291_dyster_eldor_planavgrensning.jpg

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her