Follorforhandlinger fellesbilde-2-dag
Follorforhandlinger fellesbilde-2-dag
  

Oppdatert utkast kapittel 9, 10 og 11

Nå foreligger nytt utkast til kapitlene om økonomi, kommunen som arbeidsgiver og kommunikasjon i prosessen med å bygge en ny kommune. Utkastet kan du lese her

Utkast kapittel 9 Økonomi

Follo kommune skal ha en økonomiforvaltning som sikrer at økonomien er i balanse og forblir solid i et langsiktig perspektiv. Kommunen skal innrette sin økonomi slik at den har evne til større investeringer og svingninger i driftsnivået.

Kommunale avgifter og betalingssatser i den nye kommunen skal harmoniseres. Fellesnemnda skal utarbeide en plan for harmonisering av egenbetaling for tjenester, skatter og avgifter. En eventuell eiendomsskatt må vedtas av det nye kommunestyret. Kommunens posisjoner i fond, stiftelser, aksjeselskaper og pensjonsfond skal gjennomgås og avklares før sammenslutningen. Tilsvarende gjennomgang skal også gjøres for kommunenes garantiforpliktelser.

Utkast kapittel 10  Kommunen som arbeidsgiver

Follo kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som gir utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte og for organisasjonen samlet. Follo kommune skal rekruttere, videreutvikle og beholde kapasitet og kompetanse innen alle tjenesteområder. Kommunen skal være offensiv med hensyn til lærlingordninger og liknende. Det skal tilrettelegges for et godt og forutsigbart samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og tillitsvalgte. Tillitsvalgte og vernetjenesten skal inkluderes i hele prosessen med å bygge en ny kommune.

Alle fast ansatte beholder ansettelsesforholdet i forbindelse med bygging av den nye kommunen. Fast ansatte i interkommunale ordninger som avvikles skal ivaretas på samme måte som kommunalt ansatte. Eventuell overtallighet løses ved naturlig avgang eller tilbud om andre oppgaver/nytt arbeidssted i den nye kommunen (endringsoppsigelser). Lønn, velferdsgoder og arbeidsreglement harmoniseres.

Utkast kapittel 11  Kommunikasjon i prosessen med å bygge en ny kommune

Fellesnemnda utarbeider en kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å bygge en ny kommune. Det skal tilrettelegges for god kommunikasjon med innbyggere og ansatte.

Husk at du kan følge med på fellessiden: www.nkfollo.no