icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Vollskogen

Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av Vollskogen

Det varsles med dette om en utvidelse av planområdet på 44,8 daa vest for det opprinnelige planområdet for detaljregulering av Vollskogen. Planområdet utvides også noe langs Nedre Pentagonvei. 

Frist for merknader og innspill er 02.10.2020 

Publisert: 14. september 2020
plan-rp1vn2Solbakken-Idrettsveien-1

R-324 Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Solbakken

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for «Del av Solbakken».

Frist for merknader og innspill er 21.08.2020. 

Publisert: 12. juni 2020
Ingress_planormåde

R-334 - Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering - Moerjordet (BKB2)

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Moerjordet, nordre del.

Frist for merknader og innspill er 10.08.2020.

Publisert: 12. juni 2020
Langbakken Ingress

R-333 Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Langbakken Nord (B1)

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for felt B1 i områdeplan for Ås sentralområde.

Frist for merknader og innspill er 11.05.2020.

Planavgrensning

R-332 Varsel om oppstart av privat detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Moerveien 12 (BS7)

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for felt Moerveien 12 i Ås kommune (BS7).

Frist for merknader og innspill er 22.05.2020. 

Ingressbilde

R-331 - Varsel om oppstart av privat detaljregulering - "Sentrumshagene"

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for R-331 “Sentrumshagene” i Ås.

Frist for merknader og innspill er 05.06.2020.

Ingress

Varsel om oppstart av planarbeid – privat detaljregulering – R300 - Kjærnesveien 2 i Ås kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Kjærnesveien 2.

Publisert: 11. november 2019
bilde

Varsel om planoppstart for detaljregulering, og framleggelse av forslag til planprogram for Vollskogen boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 4-1 og 12-8 varsles det om igangsettelse av detaljregulering, og framleggelse av forslag til planprogram for Vollskogen boligområde, plan-ID 321. 

Publisert: 11. november 2019
Ingressbilde

Forhåndsvarsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen

Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet den 22.08.2019 vedtak om forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot byggetiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen, fram til nye planer for områdene er vedtatt.

Publisert: 05. september 2019
Ingressbilde_SMÅHUSPLAN

Ås kommune varsler om oppstart av arbeid med en ny reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i kommunen.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune.

Publisert: 02. juli 2019
NASJONALT VANNSENTER

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for norsk vanninfrastruktursenter

Sweco Norge AS, på vegne av Norsk vann og Nasjonal kompetansesenter for vann og avløpsinfrastruktur, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at detaljregulering for norsk vanninfrastruktursenter blir satt i gang.

Publisert: 13. juni 2019
MÅ ROTERES

Varsel om oppstart av detaljregulering for Solbakken 3 og 5

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Solbakken 3-5. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere boliger enn dagens regulering legger opp til. 

Publisert: 22. mai 2019
Dyster oppstarskart

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtaler for felt B2, Dyster Eldor 2

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid og forhandling om utbyggingsavtaler for Dyster Eldor II, Ås. Detaljreguleringen følger opp vedtatt områderegulering fra 21.06.2017 med oppstart av detaljregulering av felt B2.

Publisert: 07. mai 2019
R-329 kart

Varsel om oppstart av detaljregulering av ny avgrening for Østre linje og togparkering syd for Ski

I henhold til plan- og bygningsloven varsles oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for ny avgrening Østre linje og togparkering syd for Ski. Planområdet ligger i Ås og Ski kommuner.

Publisert: 02. mai 2019
Nordbyveien varslingskart

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for omsorgsboliger ved Nordbyveien

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for detaljregulering for Omsorgsboliger ved Nordbyveien (gnr/bnr 102/18) i Ås kommune, plan-ID: R-326

Publisert: 03. april 2019
utvidet planområde Norderås førerhundskole-page-001

Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av Norderås førerhundskole

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid vedr. detaljregulering av «Norderås –førerhundskole». Det varsles om utvidelse av planområde på 2,3 dekar vestover.

Publisert: 29. november 2018
R-322 - Avgrensning

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Dyster Eldor barnehage (R-322) i Ås kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Dyster Eldor Barnehage, Ås kommune. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Publisert: 24. august 2018
Planens avgrensning-page-001

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale for R-323 Detaljerguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon i Ås kommune

I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon i Ås kommune.

Publisert: 17. august 2018
Bilde

Varsel om mulig midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

Hovedutvalg for teknikk og miljø besluttet den 31.05.2018 å varsle om mulig midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307. Forbudet vil gjelde frem til ny reguleringsplan for området er vedtatt.

Publisert: 13. juni 2018
Norderås, planavgrensning

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - førerhundskole på Norderås

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for førerhundskole på Norderås. Planområdet fremgår av kartutsnittet.

Publisert: 14. mai 2018