icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak fra kommunestyremøtet 10.12.2020

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 10.12.2020 kl. 09.00.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 10.12.2020 kl. 09:00 - Fjernmøte i Teams. Åpent for publikum via web-tv.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
125/20 Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.
126/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
127/20 Follo barnevernvakt - reviderte vedtekter
128/20 Søndre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale
129/20 Follo Brannvesen IKS - revidert selskapsavtale, 2. gang
130/20 Bosetting av flyktninger 2021
131/20 E18 Retvet-Vinterbro – forslag til delvis bompengefinansiering
132/20 Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune
133/20 Endring av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark
134/20 Eiendommer til vurdering for salg
135/20 Opprinnelsesgaranti på strøm
136/20 Skolebehovsplan Ås kommune 2021-2023
137/20 Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene
138/20 Frivilligmeldingen - prioritering av tiltak for 2021
139/20 Oppdatering av retningslinjer for behandling av søknader om startlån
140/20 Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen
141/20 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen
142/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld
143/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge
144/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø
145/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
146/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024
147/20 Folkehelseoversikten oppfølging