icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak fra kommunestyremøtet 17.6.2020

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 17.6.2020 kl. 09.00.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 17.06.2020 kl. 09:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
32/20 Årsmelding 2019
33/20 Årsregnskap 2019 - Ås kommune
34/20 1. tertialrapport 2020
35/20 Budsjettreguleringer 1. tertial 2020
36/20 Rapport fra AD HOC utvalget for økonomi
37/20 Administrativt vertskommunesamarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser (KAD) ved Follo medisinske senter
38/20 Akson - Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge
39/20 Gjennomgang av Nav Ås (verbalvedtak)
40/20 Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv
41/20 Tiltaksplan trafikksikkerhet 2021-2024
42/20 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Raveien 6c
43/20 PURA - Felles politisk sak om videreføring av finansieringsmodellen for eierkommunenes bidrag til vannområdet
44/20 Årsmelding 2019 - Follo Landbrukskontor 
45/20 Rådhusparken - Plan for gjennomføring av tiltak
46/20 Tilstandsrapport for grunnskole 2019
47/20 Endring av skolekretsgrenser - endret skoletilhørighet for bosatte på Bjørnebekk og Danskerud
48/20 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2023 - behandling etter høring
49/20 Borgarting lagmannsrett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
50/20 Follo tingrett - Valg av meddommere for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024
51/20 Akershus og Oslo jordskifterett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
52/20 Forliksråd - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
53/20 Faste møtefullmektiger ved forliksrådet - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024
54/20 Skjønnsmedlemmer - Forslag på kandidater til skjønnsutvalg perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
55/20 Uttreden av kommunale verv - Tale Noer (V) - nyvalg