icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Eika ved NMBU. Foto: Ås kommune
Eika ved NMBU. Foto: Ås kommune
  

Plan for naturmangfold i Ås kommune

Ås kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til innbyggerne. Ås kommunestyre vedtok plan for naturmangfold enstemmig 23.10.2019.

Gjennom mål, strategier og tiltak gir planen for naturmangfold tydelig retning for hvordan kommunen kan bedre arbeidet med å unngå tap av naturmangfold, både gjennom arealforvaltning og konkrete tiltak. Planen gir også en oversikt over naturmangfold i kommunen, hvilke myndigheter som har ansvar for forvaltningen og virkemidler for å ivareta naturmangfoldet. I tillegg til å gi retning for kommunens arbeid med naturmangfold, er formålet med planen å bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget og øke kompetansen om naturmangfold i kommunen, både hos administrasjon, politikere og befolkningen.

Innhold i planen og leseveiledning

Innholdet i denne planen for naturmangfold er strukturert ut fra planens to hovedfunksjoner: 1) Gi en plan for kommunens videre arbeid med naturmangfold, og 2) Bedre kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om naturmangfold.

Del 1: Strategier og tiltak

Dette er den handlingsrettede delen av planen (kap. 2-4), som trolig flest lesere har størst interesse av. Kap. 2 fastsetter mål, strategier og tiltak for hvordan kommunen skal ta vare på naturmangfold, også i samarbeid med grunneiere og befolkningen. Kap. 3 beskriver hvordan kommunen jobber i dag for å ivareta naturmangfold, og hva som kan gjøres bedre. Kap. 4 omhandler hvordan naturmangfold bør ivaretas ved den forestående rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Del 2: Kunnskap om naturmangfold i Ås og relevant lovverk

Denne delen av planen (kap. 5 til og med 9) presenterer kunnskap vi har om naturmangfold i Ås og hvilke juridiske forpliktelser kommunen har for å ta vare på naturmangfold. Denne delen gir bakgrunn for strategi- og tiltaksdelen av planen, del 1. Intensjonen med del 2 er også at den kan være et oppslagsverk for saksbehandlere, politikere og befolkningen og bidra til økt kompetanse.

Kap. 5 gir en generell beskrivelse av naturmangfold, hvorfor vi er avhengige av naturmangfoldet og hva som truer det, samt nasjonale mål på feltet. I kap. 6 er kommunens rolle og forpliktelse for ivaretakelse av naturmangfold etter gjeldende lovverk beskrevet, primært naturmangfoldloven, med en prioritering av hvilke naturverdier det er viktigst å ta vare på. Kap. 7 beskriver de viktigste metodene for kartlegging av naturmangfold, og status for kartleggingen i Ås kommune. Kap. 8 gir oversikt over hvilke naturverdier vi har i kommunen. Kap. 9 beskriver hvilke forpliktelser kommunen og grunneiere har for å bekjempe fremmede arter, de viktigste problemartene i kommunen og status for bekjempelse av disse.

Dokumenter: 

Faglige utredninger og rapporter om naturmangfold i Ås kommune:

Alle filene er i PDF-format

 1. Biologisk mangfold i Ås kommune. NIJOS-Rapport 05-2000

 2. Biologiske verdier i skogområde Vinterbro. Sistesjansenotat_2001-14

 3. Kartlegging naturtyper ferskvann Oslo og Akershus. NINA 2002

 4. Viltkartlegging i Ås, Frogn, Nesodden. Siste Sjanse-notat 2004-6 

 5. Biologiske verdier i Pollen NO. Sistesjansenotat_2004-16

 6. Forekomst av øyenstikkeren bred blålibelle Ås kommune. Sandaas 2010

 7. Biologisk mangfold i Bunnefjorden. NNA-rapport 6059-2010 

 8. Amfibier i Ås kommune 2011. Kell Sandaas.

 9. Registrering av naturverdier på Åsmyra. Semesteroppgave NMBU 2011

 10. Biologiske undersøkelser ifb med utbygging Pentagon, Ås. Biofokus-rapport 2011-17 

 11. Kartlegging lokaliteter storsalamander Ås, Frogn og Nesodden. Semesteroppgave NMBU 2013 

 12. Kartleggingsstatus viktige naturtyper Oslo og Akershus. FMOA-rapport 5-2014 

 13. Kartlegging av rikere sump- og kildeskog, Biofokusnotat 2014-21

 14. Kartlegging hule eiker i Ås 2015 Biofokus-notat2015-17

 15. Utbredelse og habitatvalg hos piggsvin i Ås kommune. Gulliksen 2016

 16. Kartlegging hule eiker Ås Biofokus-notat 2016-4

 17. Vilttrekk i Follo. Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus 2018

 18. Kartlegging bever i Ås kommune. Semesteroppgave NMBU 2018 

 19. Kartlegging av naturverdier i utvalgte områder Ås kommune. BioFokus-notat 2018-03

 20. Slorene våtmarksområde. Kartlegging og grunnlag skjøtselsplan. Biofokusrapport-2018-16

 21. Kartlegging naturtyper Kjøyabukta i Ås kommune. BioFokusnotat2018-47

 22. Rapport - Bekjempelse av fremmede arter 2019. Ås kommune

 23. Flomvurdering for Dalsbekken, 2020

 24. Rapport - Bekjempelse av fremmede arter 2020. Ås kommune

 25. Skjøtselsplan for Kjøyabukta, vedtatt 23.08.2007

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her