Ingressvbilde
  

R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61 med utvidet planområde - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet planen i møte den 22.04.2020, og vedtok å utvide planområdet og sende den på offentlig ettersyn og høring. 

Høringsfristen er 01.07.2020

Alle møtedokumentene som ble lagt frem til politisk behandling er tilgjengelige i møtekalenderen på kommunens nettsider.

Høringsfrist

Høringsfrist er 01.07.2020. Hvis du har merknader eller innspill til planen, kan du sende dem elektronisk her.

Eller til Ås kommune v/ enhet for Plan, miljø og næring, P.B. 195, 1431 Ås eller på post@as.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadressen din og saksnummer 14/03619.

Kort om planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 33 nye boenheter i rekkehus og tomannsboliger, med tilhørende uteoppholdsarealer, lekeplass og teknisk infrastruktur. I tråd med hovedutvalgets vedtak er planområdet utvidet til å omfatte areal for fortau fram til krysset Brekkeveien og Bjørkeveien. Ny avgrensning framkommer på reguleringskartet.

Vedlegg i saken