Ingressbilde
  

R-308 Detaljregulering for Kjølstadhøgda - offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) i møte 24.01.2019, sak 2/19, vedtok å legge planforslag  for Kjølstadhøgda ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak, på vegne av Fiks Bolig AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av nye eneboliger. Planområdet er på ca. 14,6 dekar og er lokalisert vest for eksisterende boligområde på Kjølstadhøgda.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk her, velg sak 16/00825 R-311 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda på side to i skjemaet, eller per post til Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås innen 18.03.2019.

Vedlegg i saken:

 1. Plankart, datert 19.10
 2. Reguleringsbestemmelser, datert 10.11
 3. Planbeskrivelse, datert 10.11
 4. Geoteknisk rapport, datert 30.03
 5. Trafikknotat, datert 01.11
 6. Snittegning, plan og profil
 7. ROS-analyse, datert 06.11
 8. Merknader
 9. Forslagsstillers kommentarer til merknadene
 10. Bane NORS uttalelse, datert 29.08
 11. Vedtak HTM, 24012019, Sak 2-19