Ingressbilde
  

R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - nytt offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan(er) for Åsgård skole er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Hensikten med planene er å legge til rette for en utvidelse av Åsgård skole til en 4-parallell skole. Detaljreguleringsplanen har tidligere vært på offentlig ettersyn. Rammene/forutsetningene for planarbeidet er blitt endret. Planforslaget legges derfor ut på nytt offentlig ettersyn i to alternativer. Planforslagene er utarbeidet av Rambøll Norge AS.

Planområdet er på ca. 26 dekar og er lokalisert i Ås sentrum. Området avgrenses av Skoleveien mot sør og vest, av Fylkesvei 152 i nord og av Bankveien i øst.

Planforslagene kan ses på kommunens hjemmeside, as.kommune.no, eller ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

Eventuelle bemerkninger til planforslagene sendes:

Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås innen 18. oktober 2019

Vedlegg i saken: 

1. Plankart - alterantiv 1, revidert 07.08
2. Plankart - alternativ 2, revidert 07.08
3. Reguleringsbestemmelser - alternativ 1, revidert 07.08
4. Reguleringsbestemmelser - alternativ 2, revidert 07.08
5. Planbeskrivelse med ROS-analyse - alternativ 1, revidert 07.08
6. Planbeskrivelse med ROS-analyse - alternativ 2, revidert 07.08
7. Trafikkanalyse, revidert 20.06
8. Saksutskrift fra 1. gangsbehandling i HTM 01.03
9. Saksutskrift fra 2. gangsbehandling i HTM 22.08