plan-rp1vn2Solbakken-Idrettsveien-1
  

R-324 Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Solbakken

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for «Del av Solbakken».

Frist for merknader og innspill er 21.08.2020. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger i leilighetsbygg i Solbakken 1, 3, 5, 7a og 7b, samt kombinert matbutikk og leiligheter i Idrettsveien 1. Viktige problemstillinger vil blant annet være tilrettelegging for gående og syklende, støyforhold og tilpasning til omgivelsene. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 21.08.2020 rettes til:

Asplan Viak AS v/Cornelia Solheim, Moerveien 5, 1430 Ås
Telefon: 906 25 086
E-post: cornelia.solheim@asplanviak.no