Ingressbilde
  

R-327 Detaljregulering for Dyster Eldor, felt B2 - offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og plan behnaldet planen i møte den 04.03.2020, og vedtok å sende den på offentlig ettersyn og høring. 

Høringsfristen er 16.06.2020.

Alle møtedokumetnene som ble lagt frem til politisk behanbdling er tilgjengelige i møtekalenderen på kommunens nettsider.

Høringsfrist

Høringsfrist er 16.06.2020. Hvis du har merknader til planen, kan du sende dem elektronisk her.

Eller til Ås kommune v/ enhet for Plan, miljø og næring, P.B. 195, 1431 Ås eller på post@as.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadressen din og saksnummer 17/01900.

Kort om planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 135 nye boenheter i rekkehus, med tilhørende uteoppholdsarealer, lekeplass og teknisk infrastruktur. Planforslaget legger føringer for ivaretakelse av amfibier i og utenfor planområdet, og skjøtsel av grønnstruktur.

Vedlegg i saken

1. Plankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Illustrasjonsplan
Saksutskrift, HTP 04.03.2020