Ingressbilde_SMÅHUSPLAN
  

R-328 Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse - offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet planen i møte den 22.01.2020, og vedtok å sende den på offentlig ettersyn og høring.

Høringsfrist

Høringsfrist er 27.04.2020. Hvis du har merknader til planen, kan du sende dem elektronisk her:  https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=3021&languageCode=nb

Eller til Ås kommune v/ enhet for plan, miljø og næring, P.B. 195, 1431 Ås eller til post@as.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadressen din og saksnummer 17/01900.

Har du spørsmål om planen eller saksgangen er vi tilgjengelig for kontakt på 64 96 20 76 på følgende dager og tidspunkter:

  • Tirsdag  10.03.2020, kl. 10-12
  • Onsdag 11.03.2020, kl. 10-12
  • Tirsdag  17.03.2020, kl. 10-12
  • Onsdag 18.03.2020, kl. 10-12

Du kan se kartet digitalt her https://kommunekart.com/klient/follo/smaahus

Kort om planen

Hensikten er å finne frem til og forstå reglene som gjelder dersom du i fremtiden skal gjennomføre byggetiltak på din eiendom. Planen gjelder for eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og tomannsboliger. Veier, grønnstruktur, m.m. inngår ikke i planen.

Vedlagte dokumenter er:

Protokollen viser behandlingen i Hovedutvalg for teknikk, og fem politiske innspill som følger med ved offentlig ettersyn og høring.

Videre saksgang

Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta noe eget svarbrev. Merknaden blir gjengitt kort og kommentert i saksframlegget når saken legges fram for Hovedutvalg for teknikk og plan til andregangsbehandling og eventuelt oversendes til kommunestyret. Melding om vedtatt områderegulering blir annonsert i Østlandets Blad og Ås Avis.