icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Planavgrensning
  

R-332 Varsel om oppstart av privat detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Moerveien 12 (BS7)

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for felt Moerveien 12 i Ås kommune (BS7).

Frist for merknader og innspill er 22.05.2020. 

PLANOMRÅDET

Planområdet er vist på kartet og har størrelse på ca. 4,4 daa. Planområder består av eiendommen 54/109 (Moerveien 12), samt veiareal del av 55/55, samt søndre del av 54/108 (regulert til vei/fortau i sentrumsplanen).

 

PLANENS FORMÅL

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig og næringsbebyggelse ved Moerveien 12 i Ås sentrum, som oppfølging av områdeplan for Ås sentralområde.

Eiendommen foreslås regulert til blokkbebyggelse med 2 bygningsvolumer med høyder fra 4 til 6 etasjer. Foreløpig er det skissert ca. 110 leiligheter med tilhørende utearealer. Første etasjer i bebyggelsen skal benyttes til publikumsrettet virksomhet, primært forretninger. Det tilrettelegges for parkering under bakken.

Forslaget er i overenstemmelse med overordnede planer, og omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning.

Planforhåndskonferanse med Ås kommune ble gjennomført den 17.3.2020. Oppstartsmøte ble ikke avholdt grunnet restriksjoner for motvirkning av spredning av koronaviruset. Referatet fra oppstartmøtet ble basert på opplysninger gitt i forhåndskonferanse, samt informasjon innhentet i etterkant.

 

TILTAKSHAVER OG PLANKONSULENT

Tiltakshaver er Tinholt Eiendom. TAG arkitekter AS er fagkyndig plankonsulent.

Detaljreguleringen vil kunne berøre grunneiers interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

 

MERKNADER TIL OPPSTARTSVARSELET

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 22.05.2020, til utførende konsulent:

TAG Arkitekter AS v/ Aleksandra F. Widuto
Osterhaus gate 27, 0183 Oslo

Tlf.: 922 91 977
Epost: afw@tagarkitekter.no
 

VIDERE SAKSGANG:

Innkomne merknadene blir samlet og kommentert av fagkyndig plankonsulent. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Etter at merknadsfristen er ute vil planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Ås kommune for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her