Plansamarbeidet illustrasjonsbilde
Plansamarbeidet illustrasjonsbilde
  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Planen er nå vedtatt i fylkestinget 14.12 og i bystyret i Oslo 16.12. Planen ble vedtatt med noen justeringer.

((Illustrasjonsfoto fra planen er tatt av Øystein Søbye/NTB Scanpix)

Oslo bystyre og Akershus fylkesting vedtok i mars 2012 planstrategi og planprogram for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Bakgrunnen for Plansamarbeidet er den befolkningsveksten som er ventet i området de nærmeste 20 årene, og de mulighetene og utfordringene denne veksten gir.

Kommunene som arealplanmyndigheter, samferdselsmyndighetene og transportetatene må følge opp dette arbeidet i sine planer og har derfor vært spesielt involveres i planarbeidet.

Mål

Osloregionens mål for samordnet areal og transport er lagt til grunn for planarbeidet:

 • Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa
 • Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur
 • Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport

I tillegg til dette er det anført detaljerte mål rundt blant annet klima, jordvern, næringslivets konkurransekraft, naturmangfold og tettstedsutvikling.

Hva ønsker man å oppnå med plansamarbeidet

 • Redusere det totale reisebehovet gjennom et mer areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster
 • Øke andelen av reisene som skjer til fots, med sykkel eller kollektivtransport
 • Bevare naturmangfoldet, grønne områder og Marka
 • Begrense tap av dyrket mark
 • Fortette med kvalitet
 • Redusere lokale miljøbelastninger (støy, svevestøv)

Det betyr:

 • Ny boligbebyggelse må lokaliseres slik at innbyggerne får dekket sitt daglige transportbehov ved å gå, sykle eller bruke kollektivtransport.
 • Vi må bo tettere, høyere og nærmere trafikknutepunktene. Tetthet betyr også nærhet til skoler, barnehager, butikker, kollektivtilbud, kulturtilbud etc.
 • Utbyggingsarealene må planlegges med gode transportløsninger for å hindre kø, kork og kaos.
 • Store kontorbedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre typer offentlig virksomhet som bidrar til å skape mye persontransport må lokaliseres slik at bilavhengigheten til slike virksomheter blir redusert.
 • Investeringer og prioriteringer i transportsystemet skal støtte utvikling av effektiv arealbruk og økt kollektivandel.

Du kan lese mer om plansamarbeidet på deres egen hjemmeside her.