Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Regnskapsresultat 2011

Ås kommunes regnskap for 2011 er avsluttet og viser et netto driftsresultat på 8,9 millioner kroner, tilsvarende 0,9 prosent.
Noe av overskuddet går til bundne avsetninger og formål kommunestyret tidligere har vedtatt. Ikke disponert andel av overskuddet er på 6,7 millioner kroner. Kommunestyret vil ta stilling til hvordan overskuddet skal anvendes når de behandler regnskapet i mai.
 
- Vi er godt fornøyd med fjorårets resultat sett i lys av at 2011 har vært et utfordrende år for kommuner med midler plassert i aksjemarkedet, sier rådmann Trine Christensen.
Til tross for 9,7 mill. kr lavere avkastning enn opprinnelig budsjettert, er driftsresultatet på omtrent samme nivå som opprinnelig budsjett.
 
Dette skyldes blant annet følgende forhold:
-           Ås kommune har fått 11 millioner mer i skatteinntekter enn budsjettert.
-          Netto renteutgifter er redusert ved at renteutgiftene er noe lavere enn budsjettert, mens renteinntekter er 3,6             mill. kr høyere enn opprinnelig budsjettert.
-          Enhetene har vist god budsjettdisiplin med et samlet mindreforbruk på 2 mill. kr inkludert fellesavsetning til            pensjon.
-          Avkastningen på e-verksmidlene ble 2,2 mill. kr mot opprinnelig budsjett på 11,9 mill. kr.
 
Ikke disponert andel av overskuddet er på 6,7 millioner kroner. Rådmannen vil innstille på tidligere praksis om at enhetene kan overføre en andel av mer/mindreforbruk videreføres.
 
Behov for videre arbeid med omstilling
Kommunens økonomiske situasjon er fortsatt utfordrende. Ås kommune er en kommune med høy befolkningsvekst. Skolebehovsplanen som nå er ute til høring viser behov for store investeringer uansett hvilken skolestruktur man velger.
 
For å møte nye utfordringer som følger av Samhandlingsreformen og økt antall eldre, er det vedtatt investeringer i demenssenter på Moer. Økt antall barnehageplasser må etableres og ny barnehageplan er under utvikling. Alle disse investeringene vil medføre økte driftsutgifter og økte utgifter til renter og avdrag i årene fremover.
 
Kommunen har derfor meget begrenset økonomisk handlingsrom for andre nye tiltak. Samtidig må befolkningsveksten møtes med effektivisering av kommunens tjenesteproduksjon.
 
Videre behandling
Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2011.
 
For mer informasjon, kontakt:
Rådmann Trine Christensen, telefon: 64 96 20 02
Økonomisjef Emil Schmidt, telefon:  64 96 20 31